Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Transzport komplex nanoszerkezetekben
2. A tárgy angol címe Transport in Complex Nanostructures
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE11AF11 AlkSzilfiz BMETE15AF07 ElmFiz2 BMETE119300 UjKisNano
4.2 BMETE11AF09 ElmSzilfiz BMETE15AF00 Kvantummechanika
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Csonka Szabolcs beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.12.20. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2011.04.01.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
kvantummechanika, szilárdtestfizika, félvezetőfizika és szupravezetés alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A kutatófizikus szakirányban kötelezően választható tárgy (szilárdtestfizika tárgycsoport)
11. A tárgy részletes tematikája
Bevezetés (karakterisztikus úthosszak, ballisztikus, diffúzív transzport) Spintronika (spin polarizált áram, spin injektálás, GMR, TMR, nemlokális mérés, mágneses félvezetők) Félvezető nanostruktúrák, (nanopálcák: növesztési technikák, elektromos tulajdonságok; elektron és lyuk gázok) Szupravezető nanostrukturák (Andreev reflexió, mezoszkópikus proximity effektusok, szupravezető Qubitek) Szén alapú nanoszerkezetek (nanocső, grafén, fullerének elektron szerkezet, elektromos és optikai tulajdonságok, spin fizika gyémántban vakanciákon) Molekuláris elektronika (kísérleti technikák, transzport egyszerű molekulákon, rezgési spektrumok, mezoszkópikus PIN kód) Hibrid nanostruktúrák (SFS rendszerek, Josephson effektus, Negatív kritikus áram, SQID, S-QDot-S rendszerek ) Topológikus szigetelők (Dirac elektronok, spin fizika pl. HgTe 2DEG-ban) Ajánlott (de nem kötelező) előismeret az Új kísérletek a nanofizikában című tárgy anyaga (BMETE119300)
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
előadóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Órai jegyzet
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
48
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Csonka Szabolcs
egyetemi adjunktus
Fizika Tanszék
Dr. Halbritter András
egyetemi docens
Fizika Tanszék
Geresdi Attila, Makk Péter
doktor jelölt
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György