Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika laboratórium építőmérnököknek
2. A tárgy angol címe Physics laboratory excercises for civil engineers
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 1 f Kredit 1
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Fülöp Ferenc beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2009.12.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.01.25.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Alapvető ismeretek fizikából mechanika, hőtan és optika területén
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Természettudományos ill. méréstechnikai ismeretek bővítése, komplex problémamegoldó és kísérletező készség fejlesztése.
11. A tárgy részletes tematikája
Mechanikai rezgések és hullámok vizsgálata. Kényszerrezgés, csillapított rezgés, álló ill. haladó hullámok vizsgálata oszcill oszkóp ill. ultrahangos mozgásérzékelő segítségével. Hőtani mérések. Fajhő és reakcióhő mérése, építési anyagok hővezetésének vizsgálata, páradiffúzió mérése, hőtérkép felvétele infr akamerával. Optikai mérések. Mikrométeres hőtágulás mérése Michelson interferométerrel. Diffrakció vizsgálata. Mérések polarizá lt fénnyel, folyadékkristály kijelzők vizsgálata, feszültségoptika. Fényforrások spektruma. A félév elején egy 2 órás bevezető ismertetőt tartunk (általános méréstechnikai bevezető, gyakran használt műszerek, méréskié rtékelés és hibaszámítás). Ezután a laboratóriumi gyakorlatok a félév során elosztva 3 alkalommal, alkalmanként 4 óra időtartamban kerülnek megtartásra a tantárgyprogramban ismertetett tematika szerint.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
gyakorlatok elején felkészültséget ellenőrző írásos számonkérés, az elvégzett munkáról mérési jegyzőkönyv készítése vizsga-
időszakban
-
13. Pótlási lehetőségek
Szorgalmi időszak utolsó hetén, és pótlási héten
14. Konzultációs lehetőségek
Folyamatosan, az oktatóval előre egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Interneten közzétett mérési leírások
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
14
16.2 Félévközi felkészülés órákra
6
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
10
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
30
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Fülöp Ferenc
egyetemi adjunktus
BME Fizika Tanszék
Dr. Halbritter András
egyetemi docens
BME Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György