Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Optoelektronikai eszközök
2. A tárgy angol címe Optoelectronic Devices
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Barócsi Attila beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.09.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
BSc szintű szilárdtestfizikai és optikai alapismeretek.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
A tantárgy a Fizika alapképzési (BSc) szakon, illetve mérnöki BSc szakokon megszerezhető szintű szilárdtestfizika és optika ismeretekre építve a modern optoelektronikai eszközök felépítését és működését mutatja be a következő témakörök tárgyalásával: radiometriai és fotometriai alapok, külső fotoeffektuson alapuló detektorok, félvezető fotodetektorok, mátrix detektorok, térbeli fénymodulátorok, speciális felé pítésű (elektro-, akuszto-, nemlineáris optikai) eszközök.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
részvétel az előadások legalább 60%-án,1 zárthelyi vizsga-
időszakban
elégséges zárthelyi, mely beszámít a vizsgába, szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
1 pótzárthelyi
14. Konzultációs lehetőségek
oktatóval egyeztetve igény szerint és a ZH előtti héten
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Saleh-Teich: Fundamentals of Photonics (ISBN 0-471-83965-5, John Wiley, 1991)
Blackwell-Thornton: Mastering Optics:An applications guide to optical engineering(ISBN 0-07-707875-06, McGraw-Hill,1996)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
16
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Barócsi Attila
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter