Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika 1 Elektrodinamika
2. A tárgy angol címe Physics 1 Electrodynamics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE14AX03 Fizika 1M BMETE90AX02 Matematika A2
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke
7. A tantárgy felelős oktatója Noszticzius Zoltán beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.08.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.09.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
A mechanika alapfogalmai. Differenciál- és integrálszámítás, közönséges és parciális differenciálegyenletek.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Vegyészmérnöki Kar, Vegyész- és Biológusmérnöki Szak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Az elektrodinamika felosztása a Maxwell- egyenletek segítségével: elektro- és magnetosztatika, stacionárius terek, kvázistacionárius és gyorsan változó terek. Elektrosztatika. Az elektrosztatikus alapjelenség vezetővel és szigetelővel. Coulomb törvénye. Az elektrosztatika Gauss-törvénye. Az elektromos feszültség. Az elektromos potenciál. Pontszerű töltés és diszkrét töltéseloszlás potenciáltere. Ekvipotenciális felületek. Tö ltés elhelyezkedése vezető felületén. Elektromos erőtér és potenciáltér vezető belsejében. Csúcshatás. Kapacitás, kondenzátorok. Dipólus és pontt öltésekből álló töltésrendszer potenciáltere. Elektromos tér anyagi közegben. Szabad és polarizációs töltés. Magnetosztatika. Mágneses erőtér anyagi közegben. Para-, ferro- és diamágnesség. Egyenáramok. A vezetés mechanizmusai. Az elektromos áram munkája és teljesítménye. A Kirchhoff-törvények. Elektromotoros erő. Az áramkör aktív és passzív tagjai. Oersted és Ampére kísérletei. Szolenoid mágneses tere. H mérése szolenoidos kompenzációval. A mágneses tér hatása az áramtól átfolyt vezetőre. B mérése magnetométerrel. A Lorentz-féle erőtörvény. Az áramok közötti erőhatás és az Amper definíciója. A Faraday-féle indukció törvény. Neumann és Lenz törvénye. Kölcsönös indukció és önindukció. Bekapcsolási jelenségek. Váltakozó feszültség és váltóáram előállítása. Komplex írásmód, komplex amplitúdó. Váltóáramú áramkörök, komplex impedancia . A váltóáram teljesítménye. Elektromágneses hullámok. Az elektrodinamika összefoglalása. A részletesebb tematika, valamint az emelt szintű vizsgára való felkészüléshez szükséges további anyag a tanszéki honlapon ta lálható.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
- vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az előadó rendelkezése és a TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Minden héten tartunk rendszeres konzultációt, amelynek idejét és helyét az előadáson kihirdetjük.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Noszticzius Z. – Ván P. – Wittmann M.: Elektrodinamika (a tanszéki honlapon)
Farkas H. - Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó 60947)
Budó Ágoston: Kísérleti fizika II. (Tankönyvkiadó); Simonyi Károly: Villamosságtan (Akadémiai Kiadó 1983)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
32
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Noszticzius Zoltán
egyetemi tanár
Kémiai Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Noszticzius Zoltán