Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika laboratóriumi gyakorlatok
2. A tárgy angol címe Physics Laboratory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 3 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE14AX03 Fizika 1M BMETE??? Mat. stat.
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke
7. A tantárgy felelős oktatója Wittmann Mária beosztása docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.08.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.09.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Differenciálszámítás, komplex számok algebrája. Mechanikai rezgések, áramkörszámítás középiskolai szinten.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Vegyészmérnöki Kar, Vegyész- és Biológusmérnöki Szak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Elektromosságtani alapismeretek, egyen- és váltóáramú hálózatszámítás. A metrológia és hibaszámítás alapjai. Munkavédelmi szabályok. Elektromos alapmérés. Demonstrációk. Önállóan elvégzendő mérések: 1. Soros és potenciometrikus áramkörszabályozás, áram- és feszültségmérő műszerek belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának kiterjesztése. 2. Ellenállásmérés Wheatstone-híddal. Feszültség, elektromotoros erő mérése állandó áramú kompenzátorral. 3. Váltóáramú hálózatok. RLC és RC-tag impedanciájának frekvenciafüggése, rezonancia soros rezgőkörben. Jelalak-vizsgálat oszcilloszkóppal. 4. Félvezetők. Félvezető kapcsolási elemek (tranzisztor, dióda) karakterisztikájának mérése. Zener-dióda stabilizáló hatásának vizsgálata. 5. Hőmérsékletmérés. Ellenálláshőmérő tehetetlensége, termoelem érzékenységének meghatározása. 6. Logikai áramkörök. Logikai algebra, kapuáramkörök. Meghatározott logikai függvények megvalósítása kommerciális IC-kel. 7. Dinamikai rendszerek. Egyszerű kémiai és populációdinamikai problémák differenciálegyenletének felállítása. A stacionárius pontok meghatározása, lineáris stabilitásvizsgálat. A megoldás viselkedésének tanulmányozása a fázissíkon a Phaser program segítségével. 8. Optika. A geometriai optika alkalmazása. Optikai elemek: lencsék, tükrök fókusztávolságának meghatározása, prizma törésmut atójának becslése. A teljes visszaverődés. Fizikai optika: fényelhajlás rácson, He-Ne lézer hullámhosszának meghatározása. Reflexiós rács rácsállandójának mérése. Higanygőzlámpa vonalas spektrumának felvétele.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A 8 laboratóriumi mérés és 2 zh elégséges szintű teljesítése vizsga-
időszakban
-
13. Pótlási lehetőségek
Az előadó rendelkezése és a TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Hetenként egy alkalommal lehetőség van a tanszéken konzultációra
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Hild E. – Wittmann M.: Fizika laboratóriumi gyakorlatok (Műegyetemi Kiadó, 05054)
interneten elérhető tanszéki segédanyagok
Farkas H.– Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó, 60947); Farkas H.– Sobor Z.: Fizikai példatár J6-924
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
12
16.3 Felkészülés zárthelyire
6
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Wittmann Mária
docens
Kémiai Fizika Tanszék
Dr. Hild Erzsébet
nyug. docens
Kémiai Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Noszticzius Zoltán