Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika 1E – Válogatott fejezetek
2. A tárgy angol címe Physics 1E– Selected Topics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE14AX04 Fizika 1 E
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Noszticzius Zoltán beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.01.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.06.12.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
A mechanika alapfogalmai. Differenciál- és integrálszámítás, közönséges és parciális differenciálegyenletek.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, vegyész- és biológusmérnöki szak fakultatív, emelt szintű tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
• Gömbkondenzátor, hengerkondenzátor tere és kapacitása. • Az elektrosztatika alaptörvényei felületi töltéseloszlás esetén. Laplace elemi törvénye és a Biot-Savart-törvény. Egyenes vezetõ terének számítása. Bekapcsolási jelenségek tekerccsel és kondenzátorral. • Gyorsan változó elektromágneses terek. Rezgõkör, elektromágneses hullámok. A hullámegyenlet levezetése a Maxwell -egyenletekbõl. • A töltés- és energiamérleg levezetése a Maxwell-egyenletekbõl.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
- vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az oktató rendelkezése és a TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
A félév elején egyeztetett időpontokban konzultációs lehetőséget biztosítunk
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Noszticzius Z. – Ván P. – Wittmann M.: Elektrodinamika (a tanszéki honlapon)
Farkas H. - Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó 60947)
Budó Ágoston: Kísérleti fizika II. (Tankönyvkiadó); Simonyi Károly: Villamosságtan (Akadémiai Kiadó 1983)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
0
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
60
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Noszticzius Zoltán
egyetemi tanár
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György