Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Elektrodinamika gyakorlat 1
2. A tárgy angol címe Practical Course in Electrodynamics 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE92AF36 SzámMódFiz2 BMETE13AF03 KisFiz2
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Takács Gábor beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.05.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
differenciál- és integrálszámítás, vektoranalízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A ponttöltés fogalma. A Green függvény. Ponttöltésekből álló rendszer, árnyékolt Coulomb potenciál. Sík-, hengeres-, gömbi tükrözés. Vezető gömbökből és hengerekből álló elrendezések kapacitásának a számítása. Multipólus sorfejtés. Elektródák homogén elektrosztatikus térben. Potenciál kiszámítása axiálszimmetrikus elrendezésben (Legendre-polinomok). Stacionárius áramok mágneses tere. A vektorpotenciál számítása. Az elektromágneses indukció. Külső és a belső öninduktivitás szá mítása. Az energia áramlása elektromágneses térben. Távíró egyenlet, jelterjedés. Hullámvezetők. TE, TM és TEM módusok számítása. Távvezetékek. Sztatikus elektromágneses tér számítása dielektrikumok és mágneses anyagok jelenléte esetén. Hiszterézis. Gyorsuló töltések energia leadása (Larmor formula, Ábrahám–Lorentz egyenlet, Thomson, Rutherford atommodell). Egyenletesen mozgó ponttöltés tere (a Lienard–Wiechert potenciál). A speciális relativtáselmélet és az elektrodinamika. Relativisztikus Doppler effektus. Az elektromos és a mágneses tér transz formációja.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Félévközi zárthelyik. Hetente házi feladatok. vizsga-
időszakban
Zárthelyi a gyakorlati jegyért.A házi feladat a vizsgaidőszakban nem pótolható.
13. Pótlási lehetőségek
Pótzárthelyi
14. Konzultációs lehetőségek
egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
J.D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika (Typotex)
Jakovác Antal, Takács Gábor, Orosz László: Elektrodinamika jegyzet (BME, 2013)
Elméleti Fizika példatár 2.kötet (Tankönyvkiadó, Budapest)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
10
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
20
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Takács Gábor
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László