BMETEAGMsMESZT-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elméleti számítástudomány
A tárgy angol címe: 
Theoretical Computer Science
A tárgy rövid címe: 
ElméletiSzámítástudomány
2
2
0
f
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Molnár Zoltán Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.04.24.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Algebra, lineáris algebra.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus és Alkalmazott matematikus MSc képzések kötelezően választható törzstárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Induktív adattípusok, rekurzív függvények, lambda-kalkulus, Curry-Howard-Lambek-izomorfizmus. Algoritmikus bizonyításkeresés a különböző rendű logikákban. Bonyolultságelméleti eredmények. A logika számítástudományban alkalmazott Kripke- és algebrai szemantikái.
Az algoritmus fogalmának formális modellje: különböző Turing-gépek és egyenértékűségük, Church-Turing-tézis. Rekurzív és rekurzívan felsorolható nyelvek osztálya, zártsági tulajdonságaik, nevezetes nem rekurzív, illetve nem rekurzívan felsorolható nyelvek. Bonyolultságelméleti alapfogalmak, nevezetes idő és tárosztályok. Kolmogorov-bonyolultság.

Inductive data types, recursive functions, lambda calculus, Curry-Howard-Lambek isomorphism. Algorithmic proof search in various order logics. Complexity results. Kripke and algebraic semantics of logic in computer science.
Formal model of algorithms: some Turing machines and their equivalences, Church-Turing thesis. The class of recursively enumerable languages, their closure properties, notable non-recursive and non-recursively enumerable languages. Basic concepts in complexity theory, notable time and space complexity classes. Kolmogorov complexity.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi dolgozat teljesítése és házi feladok elkészítése.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSz előírásai szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Lambek, J., Scott, P.: Introduction to Higher Order Categorical Logic. Cambridge Univ. Press, 1994.
Sørensen, M., Urzyczyn, P.: Lectures on the Curry-Howard Isomorphism. Elsevier, 2006.
Sipser, M.: Introduction to the Theory of Computation. Boston, Course Technology, 2020.
Cormen, T., et al.: Introduction to Algorithms. Cambridge, Massachusett, The Mit Press, 2001.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
56
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
18
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Csima Judit
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
Név: 
Dr. Molnár Zoltán Gábor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra és Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos