Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Atomerőművek
2. A tárgy angol címe Nuclear Power Plants
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 1 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 Termohidraulika Reaktorfizika
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Aszódi Attila beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.09.29. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Reaktorfizika, termohidraulika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Fizikus mesterképzés (MSc) Nukleáris Technika szakirányának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
II., III. és IV. generációs atomerőművek bemutatása. Különböző típusú atomerőművek elvi hőkapcsolási sémáinak összehasonlítsa , primer és szekunder köri főberendezések és rendszerek részletes bemutatása. A primer és szekunder körben jelentkező korr óziós és eróziós folyamatok, primer és szekunder köri vízüzem alapelvei, gyakorlati megvalósítása. Levegőtisztító- és szellőző rendszerek. Technológiai berendezéseket befogadó épületek és helyiség-rendszerek. Vezénylőterem kialakítása, az ergonómiai és a balesetkezelési szempontok érvényesítése. A villamos berendezésének kiépítésének speciális szempontjai. Különböző típusú üzemi és üzemzavari hűtőrendszerek. Az atomerőmű-telepítés szempontjai. Introduction of Gen. II, III and IV reactors. Comparison of thermal circuit schemes of different NPP types, introduction of primary and secondary side systems and components. Corrosive and erosive processes in the primary and secondary circuits, theory and implementation of primary and secondary side water chemistry. Air filtering and venting systems. Buildings and rooms receiving technology equipment. Build-up of the control room, implementation of ergonomic and accident management aspects. Special aspects of electric systems’ construction. Differe nt types of operational and emergency cooling systems. Aspects of NPP siting.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Rövid beszámoló tanulmány készítése egy kiválasztott résztémáról vizsga-
időszakban
írásbeli és/vagy szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadó a megbeszélt időpontban a hallgatók rendelkezésére áll.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Büki Gergely: Erőművek, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004.
T.H. Margulova: Atomerőművek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
34
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
10
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Aszódi Attila
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Sükösd Csaba