Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fotonika laboratórium
2. A tárgy angol címe Photonics Laboratory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 3 f Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE12MF49 Fotonika alapjai
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Lenk Sándor beosztása tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
optika, fotonika, lézertechnika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc optika-fotonika specializációjának kötelezően választható, nanotechnológia-anyagtudomány szab.vál. tárgy
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a fotonika ágazat néhány fontos regionális szereplőjének a kutatás-fejlesztési tevékenységébe és kísérleti módszereibe. A laboratóriumi gyakorlatok anyaga az alapkutatástól az ipari szereplők gyártásközeli fejlesztéseiig terjednek. A tárgy elsősorban a lézeres anyagmegmunkálás, az optikai kommunikáció, az optikai mérőműszerek, a lézerek a biológiában, a rövid impulzusok alkalmazása, és a kvantumjelenségek az optikában területre fókuszál. A mérési alkalmak során a hallgatók elmélyítik a meglevő elméleti ismereteiket az adott területen, korszerű mérési technikákat ismernek meg és alkalmaznak a gyakorlatban. A laborgyakorlatok egy részére a BME területén, míg másokra Budapest különböző vezető tudományos és ipari központjaiban kerül sor.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
6 db mérési feladat elvégzése, mérési jegyzőkönyv/beszámoló leadása, félév végi számonkérés legalább elégséges szintű teljesítése vizsga-
időszakban
     
13. Pótlási lehetőségek
1 mérési feladat pótolható
14. Konzultációs lehetőségek
mérések után igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
tanszéki segédlet
     
     
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
24
16.3 Felkészülés zárthelyire
24
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
28
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Lenk Sándor
tudományos munkatárs
Atomfizika Tanszék
     
     
     
     
     
     
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Koppa Pál