Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Bevezetés a CFD módszerekbe
2. A tárgy angol címe Introduction to CFD Methods
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 1 + 0 + 2 f Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE80AF12 AtomErőmTermHidr
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE80AF22
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Aszódi Attila beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.06.29 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2017.03.31
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Termohidraulika, hőtan, áramlástan
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Fizika alapképzés alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A tantárgy a háromdimenziós CFD (Computational Fluid Dynamics) technika alapjait és energetikai alkalmazásait mutatja be a hallgatóknak.

A tantárgy keretében gyakorlatorientáltan bemutatásra kerül az ANSYS CFX program. A hallgatók számítógépes laborfoglalkozások keretében elsajátítják a programrendszer használatát, a leírandó geometriák definiálását, a hálózást, a fizikai modellek paraméterezését, az egyenletrendszert megoldó programmodul futtatását, valamint az eredmények kiértékelését, a megoldási mezők ábrázolását.

A gyakorlatokhoz kapcsolódóan rövid áttekintést kapnak a hő- és áramlástani problémák leírásához szükséges egyenletekről, azok numerikus megoldási módszereiről. Az órák során szilárd anyagokban lejátszódó hővezetési problémák, valamint természetes és kényszerített áramlások modellezésén keresztül sajátítják el az alapvető módszereket, eszközöket. A feldolgozott példák az energetika témaköréből kerülnek ki, így a hallgatók numerikus modellezési tapasztalatai más tárgyakban elsajátított ismeretekhez is kapcsolódhatnak.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
zárthelyik teljesítése, házi feladatok megoldása vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval egyeztetett időpontokban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
J. H. Ferziger, M. Peric: Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer, 2002.
J. Tu, G. H. Yeoh, C. Liu: Computational Fluid Dynamics: A Practical Approach, Elsevier, 2008.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
33
16.4 Zárthelyik megírása
10
16.5 Házi feladat elkészítése
21
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Aszódi Attila
egyetemi tanár
Nukleáris Technikai Intézet
Dr. Tóth Sándor
egyetemi adjunktus
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs