Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Mágneses rezonancia
2. A tárgy angol címe Magnetic Resonance
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE15AF25 Elektrodinamika1 BMETE15AF49 Kvantummechanika1 BMETE11AF05 SzilFizAlap
4.2 BMETE11AF05 AlkSzilFiz
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE13MF04, BMETE11MF43
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Fehér Titusz beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.05.31. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
elektrodinamika, kvantummechanika, statisztikus fizika alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tantárgy célja a mágneses rezonancia alapjainak megismertetése a fizikushallgatókkal, a fő hangsúlyt a magmágneses rezonancia spektroszkópiára helyezve.Elmélet: Mágneses rezonancia alapjai, fajtái és módszerei. Bloch-egyenletek. Spinrelaxáció. Bloch-egyenletek megoldása kis gerjesztésre, Kramers-Kronig-reláció. Impulzusmódszerek, free induction decay, spinechó, relaxációs idők mérése. A mágneses rezonancia atomi elmélete. Dipólus-dipólus kölcsönhatás. Magic angle spinning. Hiperfinom kölcsönhatások: kémiai eltolódás, Knight-eltolódás. Mágneses rezonanciás képalkotás alapjai. Gyakorlat: Mérési gyakorlat, adatfeldolgozás és -modellezés.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Mérési gyakorlat, annak feldolgozása és házi feladatok vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A kurzushoz segédanyagokat biztosítunk nyomtatott vagy elektronikus formában.
Charles P. Slichter: Principles of Magnetic Resonance (Springer).
     
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
36
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
12
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
32
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Fehér Titusz
egyetemi docens
Fizika Tanszék
     
     
     
     
     
     
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András