Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika laboratórium KF
2. A tárgy angol címe Physics Laboratory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 6 f Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Mihály György beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.10.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A fizikus MSc kötelező tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
A laboratóriumi témakörök szakirányt nem választó hallgatóknak: szupravezetés (kritikus mágneses tér, perzisztens áram, Josephson-effektus); infra- és Raman-spektoszkópia (fémek Drude-spektruma, Fano-rezonancia, a C60 molekularezgései); nanofizika (kvantum-Hall jelenség, vezetőképesség-kvantálás, atomi transzmissziók mérése); töltéssűrűség hullámok (nemlináris jeleségek, dielektromos relaxáció); mágneses optikai Kerr-effektus (mágneses félvezetők mágnessége). Az alkalmazott fizika szakirány hallgatói a következő témakörökkel foglalkoznak: üvegszálak, hullámvezetők, lézerdióda tulajdonságai, diffrakció és optikai jelfeldolgozás,akusztooptikai szűrő, CD lemezjátszó, ellipszometria és vékonyrétegek, optikai átviteli függvény és interferometria, holografikus adattárolás, elektronmikroszkópia és elektronlitográfia, anódos oxidréteg növesztés, oxid rétegek vizsgálata XPS-sel, gyémánt réteg növesztés CVD-vel. A nukleáris technika szakirányban a hallgatóknak az alábbi mérésekből kell 12-t elvégezni: neutronfluxus eloszlások mérése, spektrális paraméterek mérése a reaktorzónában, termikus neutronfluxus meghatározása aktivációs módszerrel, neutronabszorbensek reaktivitás- értékességének mérése, üregeffektus mérése, termikus neutronok diffúziós hosszának mérése, későneutron paraméterek mérése, uránkoncentráció meghatározása, mérések szubkritikus rendszeren, kritikussági kísérlet a reaktoron, termikus neutronfluxus mérése repülési idő módszerrel, neutrondózis meghatározása néhány csoportos neutronspektrum mérés alapján, neutronaktivációs analízis, nukleáris detektorok paramétereinek vizsgálata, különböző anyagok neutron- és - védelmi tulajdonságainak vizsgálata, szabályzórúd kalibrálása szubkritikus rendszeren, Feymann-alfa mérés, 235 U és 238 U arányának meghatározása az urán hasadási termékeinek elemzése alapján, mérések reaktorszimulátoron, prompt gamma aktivációs analizis, jelalak diszkrimináció (PSD) vizsgálata, Mössbauer effektus mérése.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
kijelölt mérések elvégzése, jegyzőkönyyvek beadása vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
http://dept.phy.bme.hu/education/szilfiz_labor.html
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
84
16.2 Félévközi felkészülés órákra
36
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
60
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Mihály György
egyetemi tanár
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György