BMETE15AF25

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elektrodinamika 1
A tárgy angol címe: 
Electrodynamics 1
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AF36
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzámMódFiz2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF03
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisFiz2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
differenciál- és integrálszámítás, vektoranalízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Elektrosztatika: ponttöltés és töltéseloszlás tere, Gauss-törvény, elektrosztatika Maxwell egyenletei, potenciál, Poisson és Laplace egyenlet, határfeltételek. Green-függvény, kapacitás, tükörtöltések módszere. Elektromos dipólus és kvadrupólus, multipólus kifejtés. Elektrosztatika
Maxwell egyenletei anyag jelenlétében, polarizáció, elektromos eltolás, felületi töltéssűrűség. Elektrosztatikus tér energiáj a.
Magnetosztatika: áramsűrűség, töltésmegmaradás, Biot-Savart törvény. Magnetosztatika Maxwell egyenletei. Vektorpotenciál. Mágneses dipólus. Sztatikus mágneses tér anyagban. Határfeltételek, felületi áram-sűrűség. Lineáris és nemlineáris anyagok, hiszterézis.
Kvázistacionárius terek: elektromotoros erő, Faraday törvénye, Lenz törvénye. Indukciós együttható. Kvázisztatikus mágneses tér vezetőkben, skin effektus. Mágneses tér energiája.
Dinamika: eltolási áram, teljes időfüggő Maxwell-egyenletek vákuumban és anyagban, potenciálok, mértékrögzítés, d'Alambert egyenlet. Elektromágneses mező energiája és impulzusa.
Síkhullámok, polarizációjuk, energia-impulzus tenzoruk, Doppler-effektus. Elektromágneses hullámok anyagban, törés és visszaverődés anyag
határán. Hullámvezetők alapjai.
Retardált és avanzsált Green-függvények. Hertz dipólus, Larmor formula. Thomson és Rayleigh szórás.
Relativisztikus invariancia: elektrodinamika Lorentz-invarianciája, négyesvektor potenciál és térerősségtenzor, elektromos és mágneses terek transzformációja.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele a kapcsolódóElektrodinamika gyakorlat 1tárgy teljesítése legalább elégséges eredménnyel
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J.D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika (Typotex)
Jakovác Antal, Takács Gábor, Orosz László: Elektrodinamika jegyzet (BME, 2013)
L.D. Landau, E.M. Lifsic: Elmélet Fizika II. és VIII. kötet (Tankönyvkiadó)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
6
Vizsgafelkészülés: 
12
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Takács Gábor
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: