BMETE11AX13

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Építőmérnöki fizika
A tárgy angol címe: 
Physics for Civil Engineers
A tárgy rövid címe: 
ÉpítőmérnökiFizika
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Papp Zsolt
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.12.09.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.01.25.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematika (differenciál- és integrálszámítás)
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Épületfizikai mérések elméleti alapjainak elsajátítása. Építőmérnöki BSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az elektromos töltés. Coulomb-törvény. Elektromos térerősség és fluxus. Munka és energia elektromos erőtérben. Potenciál és feszültség. Kondenzátorok. Anyagok elektromos erőtérben. A kondenzátor, mint érzékelő. A piezoelektromos effektus és gyakorlati alkalmazása. A
kontaktpotenciál és alkalmazása a hőmérsékletmérésben. Stacioner elektromos áram törvényszerűségei, az áramkörök alaptörvénye i. A mágneses erőtér és jellemzői. A Biot-Savart-, és a gerjesztési törvény, és alkalmazásaik. Erőhatások mágneses erőtérben és ennek gyakorlati alkalmazása. Mozgási indukció. Faraday-törvény és megjelenése az érzékelőknél. Időben változó elektromágneses tér. Kölcsönös indukció és önindukció.
Mágneses erőtér anyagban, mágneses körök. Váltóáramú áramkörök jellemzőinek meghatározása differenciálegyenletek és komplex impedanciá k
alkalmazásával. Egyszerűbb váltóáramú áramkörök vizsgálata. Érzékelők a méréstechnikában. Villamos alapmennyiségek mérése. El lenállás típusú-, induktív- és kapacitív érzékelők. Indukciós-, magnetoelasztikus-, termoelektromos- és piezoelektromos érzékelők. Erő, elmozdulás, gyorsulás, rezgési jellemzők mérése. Folyadékok és gázok áramlási sebességének mérése. Szintmérés. Forgalomszámlálás érzékelői. Nedvességtartalom mérése. Hőmérsékletmérés módszerei. A termovízió és alkalmazása. Lézerek működésének alapjai. Lézeres távol ság, elmozdulás ill. alakmérés különböző mérettartományokban (tizedmikrométer - méter).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
előadásokon kötelező részvétel (min. 70%), ZH1, ZH2
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
pót-zh lehetőség a félév végén
Konzultációs lehetőségek: 
zh-k előtt külön konzultáció
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Vannay L.: Építőmérnöki fizika egyetemi jegyzet
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
4
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Papp Zsolt
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: