BMETE12AF27

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elektronika
A tárgy angol címe: 
Electronics
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF03
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisFiz2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kiss Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kísérleti fizika 2
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus képzés szakmai törzsanyag 3. félév BSC
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy elsődleges célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a kísérleti és alkalmazott fizikai munkában gyakran alkalmazott alapvető áramkörök működésének és tervezésének az alapjait..
A tárgy a Kísérleti fizika 2, és a Kísérleti fizika gyakorlat 2 tematikájára épül, melyek keretében a hallgatók elsajátítják a lineáris elektronika fizikai alapjait (Maxwell-egyenletek, Kirchoff-törvények, ellenállás, kapacitás, induktivitás fogalma, komplex impedancia, bekapcsolási jelenségek , RLC áramkörök). A félvezető eszközök precíz fizikai alapjait a hallgatók a későbbiekben, az Elméleti szilárdtestfizika, illetve Alkalmazott szilárdtestfizika
tárgyak keretében sajátítják el, így az Elektronika tárgy keretében csak a félvezető eszközök fenomenologikus modelljeit tárgyaljuk.

A tárgy tematikája: A lineáris elektronika fizikai alapjainak rövid átismétlése. Lineáris elektronikai építőelemek: i deális ellenállás, kapacitás és induktivitás; szórt (parazita) paraméterek; feszültség- és árammérők; feszültség és áramforrások. Alapvető passzív egyenáramú és váltóáramú kapcsolások: hídkapcsolások, feszültségosztók, szűrő áramkörök, transzformátorok. Bevezetés az összetett egyen- és váltóáramú lineáris hálózatok számítási módszereibe. Nemlineáris áramkörök analízisének módszerei. Kisjelű modellek, a torzítás fogalma. A dióda, a bipoláris és a térvezérlésű tranzisztorok karakterisztikái, az eszközök kis- és nagyjelű modelljei. Aktív analóg áramkörök, bipoláris és térvezérlésű tranzisztoros erősítők, egyenirányítók. A visszacsatolás fogalma, és alkalmazása. Műveleti erősítők legfontosabb paraméterei és alkalmazásai. Invertáló és nem invertáló erősítő kapcsolás, összeadó áramkör, differenciáló és integráló áramkör, schmitt-trigger kapcsolás, oszcillátor kapcsolások. Speciális összetett áramkörök (tápegységek, szabályozók) és áramkörök védelme.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
félévközi 2db zárthelyi dolgozat
Pótlási lehetőségek: 
Kari időbeosztásban jóváhagyott időpontban.
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval történt egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Ullrich Tietze, Christian Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Műszaki Könyvkiadó 2000
Fodor: Villamosságtan I. ,Tankönyvkiadó, 1985.; Smith: Circuits, Devices and Systems, Wiley, 1991;
Varga Dezső és Bagoly Zsolt: Elektronika és méréstechnika, http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/171.pdf
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kocsányi László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
Név: 
Dobos Gábor
Beosztás: 
tudományos segédmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
Név: 
Dr. Kiss Gábor
Beosztás: 
egyetemi docens, tárgyfelelős
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: