BMETE15AF34

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elektrodinamika 2
A tárgy angol címe: 
Electrodynamics 2
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF25
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Eldin1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
differenciál- és integrálszámítás, vektoranalízis, alapozó elektrodinamika ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy alapozó elektrodinamika ismeretekre építve, haladó témaköröket dolgoz fel.
Elektrosztatika: Laplace egyenlet megoldása gömbi és hengerkoordinátákban. Földelt gömb külső térben, csúcshatás . Multipólus kifejtés gömbi koordinátákban. A polarizáció anyagi modellje, Clausius-Mossotti egyenlet, molekuláris polarizálhatóság.
Magnetosztatika és kvázisztatikus terek: mágneses skalárpotenciál, gömbmágnes tere, megoldási módszerek nemlineáris anyagok ban. Dinamika: elektromágneses hullámok vákuumban és anyagban. Diszperzió, plazmafrekvencia, Kramers-Kronig relációk. Hullámvezető,
üregrezonátor. Veszteségek, jósági tényező. Oszcilláló töltésrendszerek sugárzása. Elektromos dipól, kvadrupól, mágneses dipó l sugárzás.
Tetszőleges mozgást végző töltés Liénard-Wiechert potenciálja, térerősségek, sugárzás teljesítménye, szögeloszlása, spektruma. Szinkrotronsugárzás. Elektromágneses hullámok szórása, hatáskeresztmetszet, szórás szilárd testen és gázon. Cserenkov sug árzás, átmeneti sugárzás. Abraham-Lorentz-féle sugárzási visszahatás.
Relativisztikus elektrodinamika: Lagrange-formalizmus. Ponttöltés és elektromágneses tér kölcsönhatása kovariáns alakban, energia-impulzus tenzor, komponensek jelentése, energia-impulzus mérlegegyenlet. Sugárzási tér relativisztikus tárgyalása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele a kapcsolódóElektrodinamika gyakorlat 2tárgy teljesítése legalább elégséges eredménnyel
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
-
Konzultációs lehetőségek: 
egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J.D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika (Typotex)
Jakovác Antal, Takács Gábor, Orosz László: Elektrodinamika jegyzet (BME, 2013)
L.D. Landau, E.M. Lifsic: Elmélet Fizika II. és VIII. kötet (Tankönyvkiadó)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
6
Vizsgafelkészülés: 
12
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Takács Gábor
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: