BMETE15AF48

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elektrodinamika 2
A tárgy angol címe: 
Electrodynamics 2
A tárgy rövid címe: 
Elektrodinamika2
2
2
0
f
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF25
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Eldin1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.06.23.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.06.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektrodinamika, vektoranalízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizika BSc szak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy alapozó elektrodinamika ismeretekre építve, haladó témaköröket dolgoz fel:

  • Laplace egyenlet megoldása gömbi és hengerkoordinátákban. Földelt gömb külső térben, csúcshatás. Multipólus kifejtés gömbi koordinátákban. 
  • Mágneses skalárpotenciál, gömbmágnes tere, megoldási módszerek nemlineáris anyagokban. 
  • Hullámvezető, üregrezonátor. Veszteségek, jósági tényező.
  • Elektromágneses hullámok anyagban. A polarizáció elemi mikroszkopikus modellje. Diszperzió, plazmafrekvencia, Kramers-Kronig relációk.
  • Oszcilláló töltésrendszerek sugárzása. Elektromos dipól, kvadrupól, mágneses dipól sugárzás.
  • Tetszőleges mozgást végző töltés Liénard-Wiechert potenciálja, térerősségek, sugárzás teljesítménye, szögeloszlása, spektruma. Szinkrotronsugárzás.
  • Elektromágneses hullámok szórása, hatáskeresztmetszet. Szórás szilárd testen és gázon.
  • Cserenkov sugárzás, átmeneti sugárzás. Sugárzási tér relativisztikus tárgyalása. Abraham-Lorentz-féle sugárzási visszahatás.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két félévközi zárthelyi, egy önálló projekt kidolgozása.
Pótlási lehetőségek: 
pótZH
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J.D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika (Typotex)
Jakovác Antal, Takács Gábor, Orosz László: Elektrodinamika jegyzet (BME, 2013)
L.D. Landau, E.M. Lifsic: Elmélet Fizika II. és VIII. kötet (Tankönyvkiadó)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
42
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Takács Gábor
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László