BMETE15AM13

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elméleti fizika matematikusoknak 2
A tárgy angol címe: 
Theoretical Physics for Mathematicians 2
A tárgy rövid címe: 
ElméletiFizika2
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lévay Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.11.13.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.12.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
többváltozós függvények differenciálása, integrálása, lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A matematika módszerei az elméleti fizikában. A Matematika BSc képzés kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Elektromos alapjelenségek: Elektromos töltés. Coulomb törvény. Elektromos térerősség. Gauss-törvény. Skalárpotenciál. Mágneses alapjelenségek: Mozgó töltések. Áramok. Biot-Savart törvény. Mágneses térerősség. Lorentz erő. Vektorpotenciál. Időben változó terek: Indukció
törvény és eltolási áram. A Maxwell egyenletek rendszere: A Maxwell egyenletek négyesformalizmusban, származtatásuk variációs elvből. Térerősségek transzformációja Lorentz transzformáció során. Négyespotenciál. Energia-impulzus tenzor. Mértékinvariancia. Coulomb és Lorentz mérték. Retardált potenciálok. A Maxwell egyenletek megoldási módszerei: Green-függvény, Green-tétel. Határfeltételek. Elektromágneses
hullámok. Gyorsuló töltések elektromágneses tere.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Jelenlét
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Ismétlő vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Folyamatos
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Nagy Károly: Elektrodinamika
J.D. Jackson: Classical Electrodynamics
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
42
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lévay Péter
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: