BMETE15AM14

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elméleti fizika matematikusoknak 3
A tárgy angol címe: 
Theoretical Physics for Mathematicians 3
A tárgy rövid címe: 
ElméletiFizika3
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lévay Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.05.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.06.25.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
többváltozós függvények differenciálása, integrálása, lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Matematika BSc képzés kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kvantummechanika posztulátumai: Kisérleti elõzmények. A kvantumelmélet matematika struktúrája. Állapotok, állapottér, hermi tikus és unitér operátorok, sajátértékprobléma. Állapotok idõfejlõdése. Az idõtõl függõ Schrödinger egyenlet. Méréselmélet. Határozatlansági reláció. Néhány
fundamentális probléma (EPR, Bell egyenlõtlenségek). Reprezentációelmélet, szimmetriák: Az SO(3) és SU(2) csoportok. Oszcillátoralgebra, su(2) algebra. Stacionárius állapotok. Idõtõl független Schrödinger egyenlet. Algebrai és differenciálegyenlet módszer: lineáris oszcillátor, pályaimpulzus momentum, spin. Hidrogénatom. Szórásállapotok: alapfogalmak, fázistolás, S-mátrix. Alagúteffektus. Mozgás mágneses térben:
Mértékinvariancia. Aharonov-Bohm effektus. Fluxuskvantálás. Azonos részek kvantumelmélete: Konfigurációs tér. Permutációk. Statisztikák.
Fermionok. Bozonok. Relativisztikus kvantummechanika: Dirac egyenlet. A Dirac egyenlet relativisztikus kovarianciája. A saját impulzusmomentum (spin) származtatása a Dirac egyenletbõl. Elektron és pozitron.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
jelenlét
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
ismétlő vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatos
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Messiah: Quantum Mechanics I, II
Marx György: Kvantummechanika
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
42
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lévay Péter
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: