BMETE47M000

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Emberi tényezők a közlekedési környezetben
A tárgy angol címe: 
Human Factors in Traffic Environment
A tárgy rövid címe: 
EmberiTényezők
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Németh Kornél
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.01.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.03.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Ember-gép interakcióban -különös tekintettel a közlekedésre- releváns humán kognitív pszichológiai jellegzetességek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
KJK Autonóm járműirányítási mérnöki MSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja a közlekedés során szóba jöhető emberi tényezők bemutatása. A következő tématerületek szerepelnek kiemelt jelentőséggel:
A közlekedés során felmerülő emberi kockázati tényezők, alapfogalmak áttekintése, a járművezetői viselkedés vizsgálati módszertanának bemutatása, modelljeinek ismertetése.
Humán látási, vizuális figyelmi és keresési folyamatok áttekintése, különös tekintettel a párhuzamos feldolgozásból adódó többletterhelésre.
A téri navigáció és emlékezet humánspecifikus vonatkozásai.
Az információfeldolgozás és döntéshozatali mechanizmusokat tartósan befolyásoló faktorok, pl. életkor és tapasztalat, személyiségjegyek, körülmény-kiértékelés, vezetési stílus, valamint időleges hatású tényezők, pl. szerhasználat, figyelemelterelő ingerek, eszközök, fáradtság pszichológiai mechanizmusainak áttekintése.
Az emberi tényezők a repülésben és a légiforgalom-irányításban betöltött szerepe.
A közlekedési balesetek pszichológiai, oki elemzése. A balesetek közvetlen és kapcsolódó humán faktorainak ismertetése.
A baleseti kockázat csökkentésének lehetősége az ember-gép interakciókban, elkerülés, óvintézkedések, biztonságos vezetés pszichológiai vonatkozásai.
Közlekedésbiztonsági szempontból releváns pszichológiai vizsgálatok áttekintése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi dolgozat teljesítése.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Campbell és mtsai. (2012). Human Factors Guidelines for Road Systems (2nd ed.), TRB, Washington, ISBN 978-0-309-25816-
Castro, C. (2009). HUMAN FACTORS OF VISUAL AND COGNITIVE PERFORMANCE IN DRIVING. CRC Press, FL, ISBN 13: 978-1-4200-55
Fuller, R., & Santos, J.A. (2002). HUMAN FACTORS FOR HIGHWAY ENGINEERS, PERGAMON, ISBN-13: 978-0080434124
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Németh Kornél
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Polner Bertalan
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Demeter Gyula
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna