BMETE80SR65

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Energia, kockázat, kommunikáció
A tárgy angol címe: 
Energy, Risk, Communication
A tárgy rövid címe: 
EnergiaKockázatKommunikáció
24
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Boros Idikó
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
mestertanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.04.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.02.07.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Nukleáristechnológia-menedzsment szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés kötelező tárgya 2020-tól
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
A tárgy az erőművek és egyéb energetikai létesítmények lakossági elfogadásának, az ehhez kapcsolódó kommunikációnak a kiemelt aspektusait foglalja össze.
Főbb tárgyalt témakörök: Energetikai kérdések megítélése a közvéleményben; Közvélemény-kutatási módszerek és eredmények. Az atomenergia lakossági elfogadása; Kockázat fogalma; A kockázat érzékelése – objektív kockázat, szubjektív félelem. Az egyes energiatermelési módok kockázata; Kockázat kommunikációjának módszerei; A NIMBY-szindróma; Lakossági veszélytudat; A lakossági tájékoztatás sajátosságai; Sajtóközlemény készítésének alapvető szabályai, együttműködés a sajtóval; Válságkommunikáció, a hagyományos és a közösségi média használata a veszélyhelyzeti kommunikációban. 
A tárgy a fenti témaköröket gyakorlati példák bevonásával tárgyalja. A hallgatók a félév során több esettanulmány és projektmunka készítése során készülnek fel a számonkérésre.
 
A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák:
 
T: TUDÁS
1. Ismeri a fenntartható fejlődés és az energetika, különösen a villamos energetika területén használatos alapvető eljárásokat, azok eszközeit, kapcsolódásait és összefüggéseit. 
2. Ismeri az energetikához kapcsolódó fogalmakat, különös tekintettel a környezetvédelemhez, ellátásbiztonsághoz és klímaváltozáshoz kötődő kérdéseket.
3. Ismeri a lakossági kommunikáció és az energetikai beruházások lakossági elfogadásának összefüggésrendszerét.
K: KÉPESSÉG
1. Képes a terület legfontosabb fogalmait, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. 
2. Képes önálló tanulás és ismeretszerzés megtervezésére, megszervezésére és elvégzésére.
3. Képes az energetikai létesítményekhez kapcsolódó társadalmi kommunikációs problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására és megfogalmazására, további, a területen járatos specialistákkal való együttműködésre.
A: ATTITŰD
1. Alkalmazza az energia-, egészség- és környezettudatos tervezési és üzemeltetési elveket és módszereket. 
2. Elkötelezett a nukleáris biztonság iránt.
3. Elkötelezett a biztonsági kultúra iránt. 
4. Elkötelezett a nyitott, őszinte és közérthető kommunikáció iránt. 
5. Feladatainak megoldását, vezetési döntéseit az irányító és irányított munkatársak véleményének megismerésével végzi, illetve hozza meg. 
6. Nyitottan áll a szakmai fejlődést szolgáló továbbképzésekhez.
Ö: ÖNÁLLÓSÁG ÉS FELELŐSSÉG
1. Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi szakmai kérdések végiggondolását és a releváns források, vonatkozó utasítások alapján történő kidolgozását.
2. Képes mások munkáját, akár kisebb, akár nagyobb csoportban, szervezetben a szakma szabályainak megfelelően vezetni.
3. Figyelemmel kíséri a szakterületével kapcsolatos jogszabályi és adminisztrációs változásokat. 
4. A szervezetben elfoglalt helyének megfelelően, a számára magasabb szintről érkező instrukcióknak megfelelően – ugyanakkor a maga és mások munkájára is kritikusan tekintve – irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a felelősségi körébe tartozó rendszerek működését.
5. Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló folyamatokért. 
6. Működési területén önállóan hoz szakmailag megalapozott döntéseket, melyeket felelősségteljesen képvisel.
7. Munkáját minden körülmények között a jogszabályokban és a munkahelyi szabályokban rögzített módon, a nukleáris biztonsági elveknek megfelelően, magas biztonsági kultúra mellett végzi, figyelemmel az emberek és a technikai rendszerek teljesítőképességére.
 
 

 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aláírás feltétele az előadások 70%-án való részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
24
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
20
Vizsgafelkészülés: 
52
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Boros Ildikó
Beosztás: 
mestertanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs