BMETE80NEDA

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diplomamunka-készítés A
A tárgy angol címe: 
Thesis Creation A
A tárgy rövid címe: 
DiplomamunkaKészítésA
0
12
0
f
Kredit: 
15
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

Szervezett keretet biztosítani a diplomamunka elkészítéséhez. A Diplomamunka-készítés A és B a 30 kredit értékű diplomatervezés két félévre elosztott tárgyai. Tetszőleges sorrendben, akár azonos félévben is felvehetőek. Az elsőként felvett (általában „A”) tárgy során a hallgató - a témavezető irányításával - önállóan elkezdi a diplomamunkájának kidolgozását. Első lépése a feladatkiírás elkészítése a témavezető segítségével (határidő a szorgalmi időszak 4. hete). A feladatkiírás formai ellenőrzését és szakmai jóváhagyását a tárgyfelelős (megbízottja) végzi. A jóváhagyott, mindenki által aláírt feladatkiírást valamint a diplomamunka minimum 5 oldalas tervezetét (fejezet, al-fejezet címekkel, opcionálisan tartalmi javaslattal) elektronikusan be kell adni a szorgalmi időszak végéig. A tárgy teljesítésének szükséges feltétele a feladatkiírás és a tervezet határidőre való beküldése, míg elégséges feltétele a témavezető által a tárgy felelősének (megbízottjának) megküldött érdemjegy javaslat.

Tudás kompetenciák:

 • A témavezetője segítségével azonosítja a nukleáris terület egy választott szegmenséről írandó diplomamunka feladatkiírás fő tartalmi elemeit.
 • Témavezetője segítségével leírja a nukleáris terület egy választott szegmenséről írandó diplomamunka főbb feladatait a feladatkiírásban.
 • A képzése során elsajátított ismeretek segítségével összegyűjti a szakirodalmat.
 • Előzetes ismeretei segítségével rendszerezi az irodalom átolvasása során szerzett új ismereteket.
 • Rendelkezik azzal a tudással, amely szükséges az átnézett szakirodalom elemzéséhez.
 • Tisztában van azokkal a nukleáris ismeretekkel, amelyek szükségesek a feladatkiírásban szereplő feladatok megfelelő színtű elvégzéséhez.
 • Megnevezi a felmerülő kihívásokat, amelyek a feladatkiírástól való eltérést vagy a feladatok körének bővítését igényelnék.
 • Rendelkezik azzal a tudással, amelynek segítségével hatékonyan konzultál a témavezetőjével.
 • Az előismeretei segítségével összefoglalja a diplomamunkája kivonatát legalább 5 A4-es oldal terjedelemben.
 • Rendelkezik azzal a tudással, amellyel szükség esetén javaslatot tesz a feladatkiírás módosítására.
Képesség kompetenciák:
 • Megfelelően értelmezi a feladatkiírásban szereplő feladatokat.
 • Meghatározza a feladatkiírásban részletezett feladatok elvégzésének helyes sorrendjét.
 • Azonosítja a diplomamunkája helyes elkészítéséhez még átnézendő szakirodalom körét.
 • Leírja a szakirodalomban talált vonatkozó ismereteket a diplomamunkájában.
 • Elemzi az átnézett szakirodalmat a korábban tanultak fényében.
 • Az eddigi tanulmányai során elsajátított nukleáris ismereteket alkalmazza a diplomamunkája kidolgozása során.
 • Megfelelően kezeli a felmerülő olyan kihívásokat, amik a feladatkiírástól való eltérést vagy a feladatok bővítését igényelné.
 • Munkája során előkészíti az átnézett szakirodalom, vagy elvégzett elemzés eredményeit a témavezetőjével folytatott konzultációk hatékonnyá tétele érdekében.
 • Munkája során előkészíti az átnézett szakirodalom, vagy elvégzett elemzés eredményeit a témavezetőjével folytatott konzultációk hatékonnyá tétele érdekében.
 • Vázolja a diplomamunkája kivonatát legalább 5 A4-es oldal terjedelemben.
 • Javaslatot tesz a témavezetőjének a diplomamunka feladatkiírás módosítására, amennyiben annak szüksége felmerülne.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi a témavezetője, konzulense segítségével.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti a választott nukleáris területre vonatkozó tudását.
 • Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára és szükség esetén új készségek szerzésére.
 • Törekszik a nukleáris műszaki problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére, hibamentes és rutinszerű használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
Önállóság és felelősség kompetenciák:
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során a témavezetőjével és konzulensével, valamint szükség szerint hallgatótársaival.
 • A diplomamunka elkészítése során elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Folyamatosan együttműködik témavezetőjével, konzulensével, adott esetben hallgatótársaival a diplomamunkája kidolgozása során.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott és önálló döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Projekt jellegű munka.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Nincs speciális jegyzet.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
168
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
166
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
109
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
450
Ellenőrző adat: 
450
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs