BMETE90MX37

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika M1 közlekedésmérnököknek
A tárgy angol címe: 
Mathematics M1 for Transport Engineers
A tárgy rövid címe: 
MatematikaM1
2
2
0
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.08.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.09.17.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, egy- és többváltozós függvények, differenciálegyenletek.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelező tárgy a Közlekedésmérnöki Kar MSc. képzésében
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Lineáris tér. Tenzorok. Mátrix-reprezentáció rögzített bázison. Fixpont-tétel. Vektorváltozós vektorértékű függvények. A deriválttenzor és invariánsai. Tenzor-vektor függvé-nyek. Görbementi és felületmenti integrálok. A divergencia és a rotáció invariáns értelmezése. Integrálredukciós
tételek. Stokes tétel, Gauss-Osztrigradszkij tétel. Fourier-sorok, Fourier integrálok. Tetszőleges T periódusú függvény Fourier-sora
trigonometrikus bázison valós és komplex megfogalmazásban. Fourier sorfejtés más TONR esetén. Konvergenciaviszonyok. A Haar -Fourier sor és jeles tulajdonságai. A Fourier operátor, a Fourier transzformált létezésének feltételei. Konvolúciótétel. Differenciálegyenletek és differenciálegyenlet-rendszerek. A kezdetiérték probléma megoldhatósága és a megoldás egyértelműsége elsőrendű differenciálegyenlet- rendszerre. A megoldásfüggvény stabilitása és aszimp-totikus stabilitása. Kitekintés a Ljapunov-függvényes technikára. Parciális differenciálegyenletek. Másodrendű és negyedrendű egyenletek kezdetiérték-, és peremérték-problémái. Szélsőértékanalízis. Többváltozós skalárértékű függvények lokális és feltételes szélsőérték-problémái. Funkcionál értelmezése függvénytéren. A klasszikus variációs feladat. A variációszámítás alaplemmája. Az Euler-Lagrange egyenletek. Differenciálegyenletekre vonatkozó K.É.P.-val ekvivalens variációs feladat. Kombinatorika. Valószínűségi algebra. Valószínűségi válto-zók. Valószínűségi változó transzformáltja. A várható érték. A szórás. A diszkrét eloszlások néhány típusa . A folytonos eloszlások néhány tÍpusa. A nagy számok Bernoulli-féle tétele. Együttes eloszlások. Valószínűségi vektorváltozók. Kovariancia és korreláció. Matematikai statisztika. A sztochasztikus folyamat fogalma, osztályozása. Diszkrét állapotterű folyamatok. Markov –láncok és folyamatok. A Poisson-folyamat. Folytonos állapotterű folyamatok. Korrelációs függvények és spektrális sűrűségek. A stacionárius folyamat integrálelőállítása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi, egy beszámoló és házi feladatok alapján a hallgatók félévközi jegyet kapnak.
Pótlási lehetőségek: 
Mindkét zárthelyi egyszer pótolható. Az elégtelen félévközi jegy egyszer javítható.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
1. Szász Gábor, Matematika II-III, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989
2. Rényi Alfréd, Valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968
3 Matematikai feladatgyűjtemény II-III-IV, Műegyetemi Kiadó, 1992-1993-1994
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
14
Házi feladat elkészítése: 
6
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Nagy Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: