BMETE92AM24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Vektorterek a fizikában
A tárgy angol címe: 
Vector Spaces in Physics
A tárgy rövid címe: 
Vektorterek
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Andai Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.03.24.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.04.29.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra alapjai.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika és Fizika BSc szakok szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. A tenzorszorzat absztrakt definíciója és tulajdonságai. Lineáris leképezések tenzorszorzata és nyoma. A külső algebra alapvető tulajdonságai.
2. Mátrixinvariánsok defíciója a tenzorszorzat segítségével, és kapcsolatuk a karakterisztikus egyenlettel.
3. Hodge-operátor a külső algebrán.
4. Differenciálható sokaságok alapjai.
5. Divergencia, gradiens és Laplace-operátor sokaságokon.
6. Külső deriválás.
7. A téridőn értelmezett Maxwell-egyenletek koordinátamentes alakja. Maxwell-egyenletek felírása görbült téridőn.
8. Gauss-Osztrogradszkij-Stokes féle integráltétel tetszőleges dimenziójú részsokaságra, számolási példákkal.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
-
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
A vizsga előtt, a hallgatókkal egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Y. Choquet Bruhat, Analysis, Manifolds and Physics I. II. (ELSEVIER SCIENCE B. V., Amsterdam 1996).
Szenthe J. Bevezetés a sima sokaságok elméletébe (ELTE Eötvös kiadó, Budapest 2002).
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Andai Attila
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: