BMETE93AM17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a matematikai közgazdaságtanba
A tárgy angol címe: 
Introduction to Mathematical Economics
A tárgy rövid címe: 
BevAMatKözgazdaságtanba
2
2
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95AM29
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Valszám1
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
[MikroMakro]
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simonovits András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés Operációkutatás sávjának kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A közgazdaságtan a társadalom gazdasági folyamatait elemzi. Egy bevezetésben célszerű a részletek mellőzésével az egész közga zdaságtant áttekinteni. A közgazdaságtan magva a mikroökonómia, amely a fogyasztók és a vállalatok döntéseit adott gazdasági keretek mellett vizsgálja.
Bemutatja, hogy a profitmaximalizáló vállalatok és a hasznosságmaximalizáló egyének összjátékából hogyan alakul ki a piaci eg yensúly, amely bizonyos értelemben optimális. Vannak olyan gazdasági kérdések, (például a gazdasági növekedés, az infláció vagy a munkanélküliség), amelyeket nem lehet egyszerűen mikroökonómiai alapon levezetni. Ezek vizsgálatával a makroökonómia foglalkozik. A hagyományos
közgazdaságtan elsősorban a tökéletes verseny, vagy a tökéletes monopólium esetét vizsgálja, vannak azonban fontos köztes esetek, amikor
egynél több szereplő hat egymásra, de olyan kevesen vannak, hogy nem lehet elhanyagolni egymásra hatásukat: játékelmélet. A g azdasági szereplők tényleges viselkedését matematikai statisztika eszközeivel is vizsgálhatjuk: ökönometria. Bár a közgazdaságtan alapmodelljei általában statikusak, egyre inkább előtérbe kerülnek a dinamikus elemzések is (pl. a már említett gazdasági növekedés mellett a cikluso ké).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az órákon, 2 zárthelyi dolgozat megírása.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsgajegy a vizsga és a félévközi teljesítmény alapján.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Varian, H., Mikroökonómia középfokon, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2001.
Hall, R. és Taylor, J., Makroökonómia, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1997.
Simonovits András: Írott jegyzet
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
26
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
26
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Simonovits András
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor
A tantárgy adatlapja PDF-ben: