BMETE951304

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Biostatisztika
A tárgy angol címe: 
Biostatistics
A tárgy rövid címe: 
Biostatisztika
4
0
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szabados Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egy. docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.02.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.03.01.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Egy- és többváltozós függvények analízise, lineáris algebra, valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Egészségügyi Mérnök Szak, orvos-fizikus szakirány kötelező tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. A valószínűségszámítás alapjainak áttekintése, egy- és többdimenziós eloszlások, nevezetes eloszlások.
2. A statisztika alapfogalmai: populáció, véletlen minta. Leíró statisztika. Grafikus módszerek, "box -and-whiskers".
3. Paraméterbecslés, konfidencia intervallum.
4. Hipotézis vizsgálat, első- és másodfajú hiba. Erőfüggvény. Neyman-Pearson döntés. Bayes-döntés.
5. Nevezetes paraméteres próbák: u- és t-próba egy- és kétmintás esetben, F-próba, khi-négyzet-próba a szórásnégyzetre.
6. Illeszkedés-vizsgálat, függetlenség-vizsgálat, khi-négyzet-próba. Normalitás próbák, Kolmogorov-Szmirnov-próba.
7. Szórásanalízis (ANOVA) : több sokaság átlagának és szórásnégyzetének összehasonlítása.
8. Kétváltozós lineáris regresszió, a korrelációs együtható jelentősége. Determinációs együttható.
9. Többváltozós lineáris regresszió. Polinomiális és egyéb nemlineáris regressziós modellek visszavezetése lineárisra.
10. A regressziós paraméterekre vonatkozó hipotézisek ellenőrzése, a regressziós becslés konfidencia-intervallumai.
11. Cenzorált megfigyelések, Kaplan-Meier-modell.
12. Probit regressziós modellek.
13. Többváltozós analízis: klaszter-, diszkriminancia-, faktor-, főkomponens-analízis.
14. Idősorok analízise, exponenciális simítás, ARIMA-modellek.
15. Számítógépes programcsomagok használata, SPSS.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 zárthelyi, 1 félévközi házi feladat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
1. Vargha András: Matematikai statisztika pszichiátriai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Pólya Kiadó, Bp, 2000
2. Bolla Marianna, Krámli András: Matematikai statisztika. Tipotex Kiadó. Budapest, 2005.
3. L.D. Fisher & G. van Belle. Biostatistics, 2nd ed. Wiley, 2004,
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
48
Összesen: 
160
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr Szabados Tamás
Beosztás: 
egy. docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
Név: 
Dr. Bolla Marianna
Beosztás: 
egy. docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
Név: 
Györffy Judit
Beosztás: 
egy. adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: