BMETE80SA05

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mérési gyakorlat
A tárgy angol címe: 
Laboratory Excercise
0
0
8
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.09.09.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.21.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Elméleti háttér:
Alfa-, béta-, gamma- és neutronsugárzás kölcsönhatása az anyaggal. Detektorok osztályozása, az osztályozás szempontjai, intenzitásmérés, dózismérés, energiaanalízis.
Gázionizációs detektorok működésének alapfolyamati, ionizáció, gerjesztés, diffúzió, rekombináció. A gázionizációs detektorok szerkezeti elemeivel szemben támasztott követelmények. Ionizációs kamra, proporcionális számlálók működési elve és gyakorlati alkalmazási lehetőségeik. Geiger-Müller számlálócső működése és gyakorlati alkalmazási lehetőségei.
A szcintilláció mechanizmusa, szcintillációs detektorok felépítése. A fotoelektronsokszorozó működése. A szcintillátorok jellemzői. Szervetlen szcintillációs kristályok szerves szcintillátorok, folyadékszcintillátorok. Alfa-, béta-, gamma-, neutron sugárzás detektálása szcintillációs detektorokkal. Alkalmazási lehetőségek.
Félvezető detektorok működésének alapelvei, félvezető anyagok jellemzése. Félvezető detektorok fajtái és ezek jellemzése (felületi záróréteges, felületi diffúziós, belső diffúziós, nagytisztaságú félvezető detektorok). Félvezető detektorok tulajdonságainak összefoglalása. Alkalmazási lehetőségek. 
Mérési eredmények kiértékelése. Energiaspektrumok dekomponálása, hibaszámítás.
Elektronikus mérőműszerek; erősítők, számlálók, ratemeter. Dozimetriai célú mérőeszközök
Egycsatornás - sokcsatornás energiaanalizátor.
Gyakorlat:
GM-cső karakterisztikája
Abszolút béta-aktivitás meghatározása
Környezeti gamma dózisteljesítmény mérése
Gamma-sugárzás abszorpciója (CT), vastagságmérés
Gamma spektrometria (mérés szcintillációs, félvezető detektoros gamma-spektrométerrel – talaj, építőipari alapanyagok,…)
Alfa-spektrometria, alfa-hatótávolság
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az órák 100%-án, zárthelyi dolgozat, mérési jegyzőkönyv készítése.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
Az eredménytelen zárthelyi pótmérésen ismételhető. A mérési gyakorlat egy alkalommal pótolható.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
8
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
48
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs