BMETE12AX00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Connaissances de base en chimie pour les ingénieurs
A tárgy angol címe: 
Basic Engineering Chemistry (Mérnöki kémiai alapismeretek)
A tárgy rövid címe: 
ConnBaseChimie
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Réti Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.12.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.02.07.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai kémia, francia nyelv
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Francia nyelvü BSc képzés tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A mérnöki látásmód. Kémiai folyamatok a környező világban. Kémia és a vegyipar, biotechnológia, környezetvédelem. Az anyagtudomány alapjai. Fizikai változások és kémiai átalakulások. A kémiai reakcióegyenlet, sztöchiometria, állandó súlyviszonyok törvénye. Mólszám, móltört, egyéb
koncentrációegységek. A tökéletes gáz, gáztörvények. Reális gázok tulajdonságai. A kritikus paraméterek, gázok cseppfolyósítása. Alacsony nyomású gázok, bevezetés a vákuumtechnikába.
A hő, mint speciális energiafajta. A termodinamikai potenciálfüggvények és tulajdonságaik. A termodinamika I. főtétele. Fizikai és kémiai folyamatok hőeffektusai, ezek számítása táblázatos adatokból. A kémiai reakciók lineáris kombinálhatósága, a Hess tétel. A hő és hőmérséklet
mérése, kalorimetria. Stacionárius folyamatok, lángok. Energiahordozók a gyakorlatban, a felhasználásukkal, véges voltukkal kapcsolatos problémák. Alternatív energiaforrások, zöldenergia. Elektrokémiai áramforrások, tüzelőanyag cellák. A légkörkémia alapjai, üv egházhatás. Munka nyerése hőből, Carnot körfolyamat, hatásfok, a termikus entrópia. Benzin és Diesel motorok üzeme. A forditott Carnot körfolya mat, a
hűtőgép. A termodinamika II. főtétele. A konfigurációs entrópia. A termodinamika III. főtétele, az abszolút nulla fok. A sz abadentalpia, a kémiai
potenciál: az egyensúly. Szilárd fázisok egyensúlya a metallurgia alapjai. Építőanyagok kémiája, azok előállítása, szilárdulása.
A kémiai reakciók hajtóereje és az egyensúlyi állapot. A termodinamikai egyensúlyi állandó. Az egyensúly i állandó számitása táblázati adatok és
Interneten keresztül is használható mérnöki számítógépes programok segitségével, a reakció megvalósíthatóságának megítélése.
A kémiai reakciók időbeli lefolyása: a reakciósebesség. A felezési idő. A reakciósebesség befolyásolása, a katalízis. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése, az aktiválási energia. Más, aktiválási energiát igénylő folyamatok; a diffúzió. Kinetika a hőerőgépek hen gereiben, kontrollált robbanások.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
az oktatóval való megbeszélés szerint
Konzultációs lehetőségek: 
az oktatóval való megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
P.W.Atkins: Chimie-physique, P.Arnaud: Cours de chimie-physique, Varsányi Gy.: Fizikai-kémia I-II.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
8
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
14
Összesen: 
74
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Réti Ferenc
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: