BMETE12MF01-v1

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizikai problémák megoldása
A tárgy angol címe: 
Solving Physical Problems
A tárgy rövid címe: 
Fizika Problémák
2
2
0
f
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.09.17.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Műszaki, vagy természettudományos BSc fizika ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés Alkalmazott fizikus szakirány kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy a klasszikus és modern fizika nagy részét felöleli és a hangsúlyt a fizika gyakorlati alkalmazására helyezi, az ismereteke t mind az előadáson, mind a gyakorlatokon konkrét fizikai feladatok megoldása alapján sajátíttatja el. Az előadáson a feladatok meg oldása során
felelevenítjük és elmélyítjük az addig tanult fizikai ismereteket, a gyakorlatokokon ezekre az ismeretekre alapozva egyszerűb b feladatok megoldásával foglalkozunk. A tematika a Feynman ‘Mai Fizika’ c. könyvsorozat filozófiája alapján halad. Ne m szabdalja szét a fizikát függetlennek látszó résztudományokra, hanem egységes fizika gondolkodásmód kialakítására törekszik. Az egyes feladatokban több részterület együttesen
jelenik meg. A tematika heti bontásban: 1.Tömegpont. Kinematika. Dinamika. Inerciarendszerek. Munka. Merev testek. Egyensúly. 2. Atomok
mozgása. Megmaradási tételek. Newton törvények. Gravitáció. Energiamegmaradás. 3. Forgó mozgások. Tehetelenségi nyomaték. Rez gések. Lineáris rendszerek. 4. Gázok és szilárdtestek. Nyomás. Szórás. Diffúzió. Statisztikus fizika. 5. Geometria és fizikai optika. Interferencia és diffrakció. Törésmutató. Fényszóródás. 6. Erőterek. Gauss tétel. Töltött részecskék nem relativisztikus mozgása.. Elektroszt atikus energia. Dielektrikumok. Szigetelők. 7. Mágnesség. Mikrofizikája. Biot–Savart törvény. Vektorpotenciál. Indukció. Váltóáramú körök. 8. Hullámegyenlet. Sajátrezgések, Fourier analízis. Elektrodinamika. Elektromágneses hullámok. A speciális relativitás elmélete. Négyesvektorok. Energia-Impulzus
4vektor. 9. Maxwell–egyenletek. k. Megoldásuk. Térerősségek Lorentz–transzformációja. Mozgó töltés tere. 10. Relativisztikus elektrodinamika. Doppler – effektus. Térenergia. 10. Retardált és avanzsált potenciálok. Compton–effektus. 11-12. Kvantum-mechanika alapjai. 13-14. Szilárdtestfizika. Rácsrezgések. Fononok. Félvezetők. P-N átmenet.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Legalább 70%os részvétel (ea.+gy.), 3 ZH, ebből kettő pótolható. Heti 2 házifeladat beadása. AHf-ok nem pótolhatóak.
Pótlási lehetőségek: 
1 pót ZH a pótlási héten mindhárom ZH anyagából
Konzultációs lehetőségek: 
Szükség esetén az oktatóval megbeszélt időpontokban és helyszíneken
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
R. P. Feynman, R. B. Leighton and M. Sands, „Mai Fizika” Műszaki Könyviadó, 1988, A.P. Lavenjok „Mai Fizika 10 - Feladat-
megoldások, H. D. Young, R. A. Freedman: „Sears and Zemansky University Physics”, Addison Wesley, USA, Vol 1-3, 2000
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
36
Zárthelyik megírása: 
6
Házi feladat elkészítése: 
68
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Richter Péter
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tsz.
Név: 
Dr. Sólyom András
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tsz.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: