BMETE12MF26

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szilárdtestek elektromos és optikai tulajdonságai
A tárgy angol címe: 
Electrical and Optical Properties of Solids
A tárgy rövid címe: 
SzilárdtestekElOpt
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Gali Ádám
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
elektrodinamika, elemi kvantummechanika és szilárdtestfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy a Fizika alapképzési (BSC) szakon megszerezhető szilárdtesfizika és kvantummechanikai alapismereteket feltételezi. Szemléletesen elmagyarázzuk a szilárdtesteket összetartó különböző erőket, és abból következtetünk a szerkezetükre. Ismertetjük néhány tipikus fém és
félvezető elektronszerkezetét, valamint elmondjuk, hogy milyen módszerekkel lehet azt kimérni, illetve kiszámítani. Ismertetjük a félvezetők technológiai defnicióját, a vezetési elektron és lyuk fogalmát, valamint azt hogyan lehet kimérni vagy kiszámítani. Evvel kap csolatban ismertetjük a Bloch-elektronok dinamikájának félklasszikus tárgyalását, és a félvezető eszközök működésének megértéséhez szükséges alapismereteke t (Fermi-
szint, n,p-típusú vezetés, exciton-állapotok). Megtárgyaljuk, hogy a ponthibák hogyan befolyásolják a félvezetőkristályok elektronszerkezetét:
adalékolás fogalma, termikus (pont)hibák. Megvizsgáljuk, hogy az alacsonydimenziós rendszerekben hogyan változik meg a sávsze rkezet illetve az állapotsűrűség, valamint összehasonlítjuk a kristályos és amorf anyagok elektronszerkezetét. Végül ismertetjük, hogy az elektromágneses sugárzás hogyan hat kölcsön az anyaggal a fémek, félvezetők, és szigetelők esetén.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások legalább 70%-án,1 ZH
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsgára bocsátás feltétele az elégséges ZH
Pótlási lehetőségek: 
1 pótzárthelyi
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kittel: Bevezetés a szilárdtestfizikába, Sólyom Jenő: A modern szilárdtestfizika alapjai I-II (ELTE Eötvös Kiadó)
Deák Péter-Kocsányi László-Giber János: Műszaki Fizika III (BME jegyzet).
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
36
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Gali Ádám
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: