BMETE12MF33

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Optikai anyagok és technológiák 1
A tárgy angol címe: 
Optical materials and technologies 1
A tárgy rövid címe: 
OptAnyTechn1
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kocsányi László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.04.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.05.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
matematika, fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Ez egy, a mesterszakon (MSc) előadásra kerülő két féléves tárgy első része. Az elektromágneses fényelmélet és a szilárdtestfizika eredményeire alapozva megismertetjük a hallgatóságot a fény és anyag közötti kölcsönhatás gyakorlati hasznosításával. Tárgyaljuk az egysze rű optikai tömbi
elemek (lencsék, prizmák, stb.) előállítására, a különböző hullámhossztartományokban (ultraibolya, látható, infravörös) alkalmazható izotrop alapanyagokat (üvegek, műanyagok, stb.) és azok legfontosabb tulajdonságait. Ismertetjük előállítási technológiáikat, így a legfontosabb felületkialakító eljárásokat (csiszolás, polírozás, tisztítás stb.) és azok eszköz rendszerét végül megadjuk az egyes elemek gyártásához szükséges
technológiai lépéssorokat. Összefoglaljuk a legfontosabb minősítési módszereket. Konkrét esettanulmányokat mutatunk be és üze met látogatunk
azzal a céllal, hogy hallgatóink az alapos elvi ismeretek mellett gyakorlati tapasztalatot is szerezzenek az elterjedtebb tömbi optikai eszközök kivitelezéséről és gyártásáról.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások 70%-án,1 ZH
Követelmények vizsgaidőszakban: 
elégséges zárthelyi, mely beszámít a vizsgába szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
1 pótzárthelyi
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve igény szerint és a ZH előtti héten
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kocsányi László-Várkonyi Sándor: Optikai anyagok és technológiák
A „Bevezetés a modern optikába II”. kötetének (Műegyetemi Kiadó, 1988, szerk. Richter Péter) 5. fejezete
Horne: Optical production technology, 2. edition, ISBN:0-85274-350-5
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
15
Felkészülés zárthelyire: 
15
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kocsányi László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: