BMETE12MF37

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizikai Optika
A tárgy angol címe: 
Physical Optics
A tárgy rövid címe: 
FizikaiOptika
4
0
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Koppa Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.04.20.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.05.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
vektoranalízis, Maxwell egyenletek, elektromágneses hullám terjedése
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus célja a fényterjedés különböző modelljeinek bevezetése és azok használatának elsajátítása az alapvető optika jelenségek leírására. A
tárgy a klasszikus elektromágneses hullámelmélet alapján bemutatja a homogén izotróp és anizotróp közegben történő terjedést, az optikai vékonyrétegeket, a dielektrikum hullámvezetőket, az inhomogén közegben való terjedést, a geometriai optikai közelítést és a F resnel-Kirchhoff féle diffrakcióelméletet. A megszerzett tudást olyan érdekes és aktuális problémák megoklásán gyakoroljuk mint pl. a szoliton terj edés, a "lassú fény", vagy a fotonikai kristályok tulajdonságai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások 60%-án házi feladatok elkészítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
kiegészítő feladatok elkészítése
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Richter Péter: Bevezetés a Moder Optikába, I. kötet (Műegyetemi Kiadó)
Solymár László: Elektromágneses térelmélet és alkalmazásai (Műszaki Könyvkiadó)
Born–Wolf: Principles of Optics (Pergamon Press) ; Saleh–Teich: Fundamentals of Photonics (John Wiley & Sons)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
54
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Koppa Pál
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: