BMETE47A013

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Tudattalan
A tárgy angol címe: 
The Unconscious
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
-
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
-
2.Követelménytárgy kódja: 
-
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
-
3.Követelménytárgy kódja: 
-
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
-
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2012.04.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2012.05.04.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható közismereti tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja bevezetést nyújtani a tudatos és tudattalan folyamatok világába. A célunk bemutatni azokat az eseményeket, jelenségeket,
amelyek nemcsak nem szándékosan, de a tudatosan nem hozzáférhetően befolyásolják megismerő folyamatainkat, döntéseinket, cselekvéseinket. A tudatos és tudattalan folyamatok határvonala nehezen definiálható, de azért kísérletet teszünk rá. A kurzus hallgatói az óra alatt számukra ismerős jelenségek magyarázatával találkozhatnak. Ez a perspektíva szélesítésén túl önmaguk és környezetük jobb megismerésébe n is segítségükre lehet.

I. Bevezető – 1. a tudattalan alapfogalmai, alapfolyamatai: a tudat filozófiája és története 2. a tudatosság korrelátumai, a tudatosulás sebessége, a
3. tudattalan koncepciója a pszichoanalízis fejlődésében
II. A tudattalan mindennapi működése: 4. tudattalan emlékezet és tanulás; 5. felejtés; 6. nyelvi folyamatok és a tudattalan kapcsolata: freudi elszólások, nyelvi relativizmus, metaforák, embodiment; 7. mellényúlások: a mozgatórendszer és a tudattalan kapcsolata; 8. tudattalan folyamatok döntéseinkben: preferencia, bias, intuíció; placebo, szomatikus markerek; 9. akaratlan kommunikáció; 10. akaratlan percepció
III. Abnormális és állati tudat: 11. módosult tudat, kannabisz, hipnózis, kóma; 12. álmok; 13. patológiák: konfabuláció, többszörös személyiségzavar, arcészlelési zavarok, frontál szindrómák, PTSD, OCD, skizofrénia, vaklátás; 14. állati tudat

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozaton (félév közepén és a félév végén)legalább elégséges osztályzat elérése
Pótlási lehetőségek: 
A zh-k pótolhatók az utolsó héten
Konzultációs lehetőségek: 
Előadások alatt/után, valamint heti rendszerességgel fogadóórán (később kihirdetett időpontban).
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Freud, S. (több kiadás). A mindennapi élet pszichopatológiája
Csépe V., Győri M., Ragó A. (2007). Általános pszichológia 2. Budapest: Osiris
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
8
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Keresztes Attila
Beosztás: 
tudományos segédmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Kemény Ferenc
Beosztás: 
tudományos segédmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: