BMETE47MC02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nyelvészeti alapismeretek
A tárgy angol címe: 
Introduction to Theoretical Linguistics
A tárgy rövid címe: 
NyelvAlap
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.05.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.11.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai nyelvtan
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus célja az elméleti nyelvészet alapfogalmainak ismertetése a korunkban kiemelkedő irányzatok összevetésén keresztül, valamint a modern nyelvtudomány nyelvelemzési módszereinek bemutatása. A kurzus elméleti része a nyelvtudomány egyetemes érvényű eredményeit tá rgyalja, míg
a gyakorlati órák célja ezek alkalmazása a magyar nyelvre. A kurzus egyben alapokat nyújt a pszicholingvisztika tárgyhoz.

Témák: A modern nyelvtudomány előtörténete: a Strukturalizmus és a tudományos rendszerezés fogalma. Tény, elmélet és értékítélet. A modell mint a tudományos leírás eszköze. - A modern nyelvszemlélet: a nyelv mint pszichológiai jelenség és a nyelv biológiai megközelítése. Az emberi nyelv és az állati kommunikáció hasonlóságai és különbségei. - A nyelv megjelenítése: hangrendszerek, jelrendszerek és írásrendszerek. - A nyelv szerkezeti felépítése: fonémák, morfémák és szintaktikai egységek. Szintaktikai alapú kategorizálás. - A formalista nyelvelmélet alpfogalmai: A generativitás fogalma. A rekurzió. A jelentés és a forma elválasztása. Szerkezeti manipuláció, a rejtett elemek elve. - Problémakörök a magyar nyelvben: a szórend és az információ „csomagolás” jellegzetességei. - A nyelv szemantikai felépítése: eseménytípusok, szerepek, deixis és anafora. Szemantikai alapú kategorizálás. - A kognitivista nyelvelmélet alapfogalmai: a nyelv és a gondolkodás viszonya; metafora és metonímia. - A gyereknyelv jellemzői és a nyelvelsajátítás modelljei. - Neurolingvisztika: szerzett és fejlődési nyelvi rendellenességek; a neurolingvisztika vizsgálati eszközei. - Szociolingvisztika: dialektológia; a nyelv társadalmi megítélése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Előadásokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Heti konzultációs időben, e-mailen folyamatosan
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Pléh Cs. (szerk.), 1996, Kognitív tudomány. Budapest: Osiris.
É. Kiss K. et al., 2003, Új magyar nyelvtan. Budapest: Osiris.
Kálmán László – Trón Viktor, Bevezetés a nyelvtudományba. 2005, Budapest: Tinta
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Babarczy Anna
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Pléh Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: