BMETE47MC07

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Evolúciós pszichológia
A tárgy angol címe: 
Evolutionary Psychology
A tárgy rövid címe: 
EvolPszich
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
BevKogTud
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Jakab Zoltán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.05.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.11.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Bevezetés a kognitív tudományba
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Evolúciós tudományok hierarchiája, a darwini örökség pszichológiai sorsa. Az adaptáció fogalma. Moduláris és vezérelveket kie melő evolúciós pszichológiai modellek. Az emberré válás és a mai ember architektúrája. Szexuális és természetes kiválasztás. Kulturális sokfélesé g és evolúció.
Evolúciós fejlődés és kulturális változás.

A fő témakörök:
1. A törzsfejlődés egységei és mechanizmusai: csoport, egyed, gén, mém,
2. Szexuális szelekció: párválasztás állatoknál és az emberi párválasztási stratégiák
3. Fejlődés és öröklődés
4. Társas fejlődés, rokonviszonyok és konfliktus. Reciprocitás, csoportviselkedés, együttműködés, versengés. Játékelmélet és evolúció.
5. Gondolkodás, megismerés, és mentális reprezentáció törzsfejlődési szempontból
6. A nyelv és kommunikáció evolúciója
7. Az érzelmek és érzelmi zavarok törzsfejlődési kérdései
8. Kultúra és evolúció

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Előadásokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia. Bp.: Osiris 2001
Pléh Cs. Csányi V. és Bereczkei T. (2001, szerk): Lélek és evolúció. Budapest, Osiris
Tomasello, M. (2002): A kultúra keletkezése. Budapest: Osiris
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pléh Csaba
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Pléh Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: