BMETE80BE11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Speciális laboratórium
A tárgy angol címe: 
Special Laboratory
A tárgy rövid címe: 
SpeciálisLaboratórium
0
0
3
f
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AE18
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Dóczi Rita
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.07.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.08.01
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelező az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szak Atomenergetika specializáción (2N-AE0-AE), ajánlott félév: 7
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Célkitűzések 
 
A tantárgya célja, hogy a hallgatók által választott diplomaterv elkészítését segítse reaktorfizikai és magfizikai tudá-suk elmélyítésével.  
 
A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák
A. Tudás
1. ismeri a hőséma számítás alapvető elemeit a gõzkörfolyamatok üzemállapotainak meghatározásával kap-csolatosan, 
2. ismeri a neutronabszorbensek reaktivitás-értékességének meghatározási módszerét,
3. ismeri a neutronfluxuseloszlások mérésének módszereit (makro és mikroeloszlások, azimutális, radiális és axiális irányú eloszlások),
4. ismeri a spektrális paraméterek mérésének módszereit a reaktorzónában,
5. ismeri a neutrondózis meghatározásának módszerét néhány csoportos neutronspektrum mérés alapján,
6. ismeri a neutronaktivációs analízis alapjait,
7. ismeri a nukleáris detektorok legfontosabb paramétereit,
8. ismeri az 235U/238U arányának meghatározási módszerét az urán hasadási termékeinek elemzése alapján
B. Képesség
1. informatikai ismereteinek birtokában képes összetett feladatok megoldására,
2. képes a valós méréstechnikai problémák megoldására, a feladat megoldásához szükséges mérőrendszer, méréstechnikai módszer kiválasztására,
3. méréstechnikai ismereteinek birtokában képes reaktorhoz kapcsolódó mérési feladatokat elvégezni,
4. képes ismeretlen minták elemösszetételét meghatározni neutron aktivációs módszerrel,
5. képes sugárvédelmi helyzeteket és intézkedéseket átlátni és értékelni, 
6. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni. Képes az elvégzett munka dokumentálá-sára és a kapott mérési eredmény adekvát formában történő prezentálására. Képes a kapott mérési eredmé-nyeket az elméleti tudásának birtokában kritikusan értékelni, és levonni a megfelelő következtetéseket.
C. Attitűd
1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.
2. Törekszik a mérések során alkalmazott műszerek és eszközök megismerésére és rutinszerű használatára.
3. Aktív részvétellel törekszik a folyamatos csapatmunkára.
4. Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
5. Törekszik a pontos munkára és a határidők maradéktalan betartására.
6. Mindvégig törekszik a biztonságos munkavégzésre és a balesetvédelmi szabályok betartására.
D. Önállóság és felelősség
1. A mérőcsoport részeként együttműködik hallgatótársaival a mérések kivitelezésében és a feladatok megoldá-sában.
2. A mérőcsoport által rábízott részfeladatot önállóan és felelősségteljesen végzi.
3. A csoport által leadott jegyzőkönyvek tartalmáért és minőségéért vállalja a felelősséget.
4. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
5. Gondolkozásában a gyakorlatias megközelítést alkalmazza.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Írásbeli teljesítménymérés (szintfelmérő minden gyakorlat elején), mérési jegyzőkönyvek és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
Az egyes évközi szintfelmérő értékelések minimum követelményét a mérésvezető oktató határozza meg. Aki nem éri el a minimum szintet, az adott mérésen nem vehet részt. A félév során 1 db mérés (és szintfelmérő értékelés) pótlására van lehetőség.
Konzultációs lehetőségek: 
Előzetes egyeztetés után az oktatóval.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bódizs Dénes: Atommagsugárzások méréstechnikái (Typotex, 2009)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Dóczi Rita
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs