BMETE80BE14

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Üzemi mérések: atomreaktorok műszerezése és diagnosztikája
A tárgy angol címe: 
Measurement Methods: Reactor Instrumentation And Diagnostics
A tárgy rövid címe: 
ÜzemiMérések
2
0
2
f
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETETE94BG02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika G2
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AE17, BMETE80AF11
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pór Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.07.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.08.01
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelezően választható az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szak Atomenergetika specializációján (2N-AE0-AE) (ajánlott féléve: 6.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Célkitűzések 
 
A tantárgya célja, hogy bemutassa a hallgatóknak a modellezésen alapuló mérések elvét, az atomerőművi mérőeszközöket és méréseket, azok problematikáját, az atomerőművi főberendezésekben lehetséges méréseket, különös tekintettel a diagnosztikai mérésekre. Utóbbiakhoz elméleti méréstechnikai alaptudást is adunk, amely a Fourier és wavelet technikákra támaszkodik. Valós mérési eredményekkel ismertetjük meg a hallgatókat
 
A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák
 
A. Tudás
1. ismeri a mérés és modellezést elvét és filozófiáját,
2. ismeri a az atomerőművi primerköri főberendezéseket elsősorban a reaktor tartály részeit,
3. ismeri a primerköri mérőberendezések alapvető fajtáit, kiválasztásuk szempontjait,
4. ismeri a Paksi Atomerőműbe telepített mérőrendszerek alapelveit,
5. ismeri a fluktuációelméletre alapozott diagnosztika alapjait,
6. ismeri a Fourier technikára alapozott zajdiagnosztikát,
7. ismeri a waveletek és autoregressziós módszerek alapjait,
8. ismeri az atomerőműben rendszeresített és/vagy lehetséges, nemzetközileg is elismert zajdiagnosztikai módszereket,
B. Képesség
1. Képes az időtérből a frekvenciatérbe való transzformálásra,
2. Képes értelmezni a diagnosztikai rendszere által mutatott függvényeket,
3. képes a csatolt reaktorfizikai és hőtechnikai, ill áramlástechnikai egyenletek Fourier technikán alapuló meg-oldására,
4. képes egyszerűbb diagnosztikai feladatok megoldására,
5. informatikai ismereteinek birtokában képes összetett, diagnosztikai feladatok megoldására,
6. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitűd
1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
4. törekszik a termodinamikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
6. törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének termodinamikai feladatok megoldásában való érvényesítésére.
D. Önállóság és felelősség
1. önállóan végzi a termodinamikai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két évközi írásbeli teljesítménymérés és egy önálló esszé és párhuzamos előadás megírása, leadása és előadása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem lehetséges. 2) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján
Konzultációs lehetőségek: 
Előzetes egyeztetés után az oktatóval.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
MODERN MŰSZAKI DIAGNOSZTIKA, Főiskolai és egyetemi jegyzetanyag Bachelor és Master kurzusok számára, Összeállította Dr. Pór Gábor elektronikus jegyzet
A Paksi Atomerőmű MÜSZ alapján készített nem-hivatalos jegyzet, Összeállította Pór Gábor 2006
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
6
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pór Gábor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs