BMETE80NE00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Radioaktív hulladékok biztonsága
A tárgy angol címe: 
Safety of Radioactive Wastes
A tárgy rövid címe: 
RadioaktívHulladékokBiztonsága
3
0
1
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Balla Márta Györgyike
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzés: 

A tantárgy előadásból és laboratóriumi gyakorlatból áll. Az előadások célja, hogy a hallgatók megismerjék a radioaktív anyagok sokféle alkalmazása - köztük a nukleáris energiatermelés - során keletkező, további felhasználásra nem szánt, illetve nem alkalmas, de biztonsági kockázatot jelentő radioaktív hulladékok keletkezésének, feldolgozásának és elhelyezésének műveleteit, különös tekintettel az adott helyzetekben érvényesíthető biztonsági követelményekre. Az előadásban számos, magyar és külföldi  példán át mutatjuk be az üzemi és leszerelési hulladékok keletkezésének és feldolgozásának sajátosságait. A laboratóriumi gyakorlat órakeretét 3-4 alkalomra koncentráljuk, melyeket a félév második felében tartunk meg. A laboratóriumi gyakorlatban nyitott radioaktív sugárforrások kezelésére alkalmas helyszínen összetett feladatot hajtanak végre a hallgatók, technológiai műveletek és ellenőrző analízis kombinálásával, a radioaktív hulladékok problémakörének összetettségét demonstrálva.

Tudás kompetenciák:

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a radioaktív hulladékok feldolgozásának biztonságos műszaki megoldásait illetően.
 • Pontos ismeretekkel rendelkezik a radioaktív hulladékok feldolgozásához kapcsolódó alapvető fizikai és kémiai folyamatokról.
 • Tisztában van az radioaktív hulladékok szerepével az atomerőművek működésével kapcsolatban.
 • Tájékozott a nukleáris energiatermelő létesítmények üzeme során keletkező radioaktív hulladékokat jellemző mennyiségeket illetően.
 • Felismeri a radioaktív hulladékok szerepét a létesítmények biztonságos üzemeltetését illetően.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a radioaktív hulladékok feldolgozása (keletkezés, minősítés, belső elhelyezés, térfogatcsökkentés, kondicionálás, külső elhelyezés) során fellépő biztonsági kihívásokról és megoldásokról.
 • Tisztában van a radioaktív hulladékokkal kapcsolatos lehetséges üzemzavarok jelentőségével és elhárításuk műszaki megoldásaival.
 • Ismeri a biztonsági elvek (mélységben tagolt védelem, többszörös mérnöki és környezeti gátak, passzív biztonsági prioritás) alapvető jellemzőit.
 • Tájékozott a nem nukleáris eredetű radioaktív hulladékok (pl. TENORM) szerepéről és jelentőségéről.
 • Felismeri a radioaktív hulladékok elhelyezése és a nukleáris üzemanyag ciklus lezárásának kérdései közötti
Képesség kompetenciák:
 • Kiválasztja a radioaktív hulladékok feldolgozásának hatékonyságát megmutató vizsgálatok követelményeit, a célszerű vizsgálati módszereket.
 • Meghatározza a radioaktív hulladékokkal kapcsolatos alapvető nukleáris biztonsági szempontokat.
 • Elemzi a radioaktív hulladékok keletkezését jellemző adatokat a feldolgozás optimális ütemezéséhez pl. egy leszerelési projekt során.
 • Javaslatot tesz a megfelelő hulladékfeldolgozási technológia kiválasztására.
 • Kiválasztja a radioaktív hulladékok kezdeti és a kondicionálást követő osztályba sorolási módszereit.
 • Különbséget tesz az egyes technológiák között rövid és hosszú távú biztonsági jellemzőik alapján.
 • Értelmezi a radioaktív hulladékok átmeneti és végleges elhelyezéséhez kapcsolódó biztonsági kritériumokat.
 • Meghatározza az egyes hulladékáramokra alkalmas kulcsnuklidokat és a hozzájuk kapcsolható nehezen mérhető nuklidok csoportjait.
 • Elemzi a reprocesszálási műveletek során előálló másodlagos radioaktív hulladékok feldolgozási lehetőségeit.
 • Rangsorolja a folyamatos és a megszakított leszerelési stratégiákhoz kapcsolódó hulladékfeldolgozási opciókat.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel, a szakmai irodalom követésével bővíti a radioaktív hulladékokkal kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
 • Törekszik a műszaki problémamegoldáshoz szükséges elméleti és gyakorlati eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.

Önállóság és felelősség kompetenciák:

 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • A laboratóriumi gyakorlatok során együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két évközi írásbeli teljesítménymérés. Az ezekből, valamint a laboratóriumi munkáról közösen készített beszámolóra kapott érdemjegyből (75 - 25 %-os súllyal véve figyelembe ezeket) megajánlott vizsgajegyet kapnak a hallgatók.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Ha javítani kívánnak, a vizsgaidőszakban a két évközi beszámoló bármelyikét megismételhetik úgy, hogy a korábban megszerzett jegy érvényét veszti.
Pótlási lehetőségek: 
A részteljesítmény értékelés egy alkalommal javítható, illetve ismételhető (ide értve a késedelmes benyújtást is) a pótlási időszak végéig. Az el nem végzett laborgyakorlatok a pótlási időszakban kötelezően elvégzendők.
Konzultációs lehetőségek: 
Órák után vagy előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
"A sugárvédelem" szerk. Deme S. és Fehér I. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó 2010. ISBN: 9789632840802
A nukleáris üzemanyagciklus radioaktív hulladékai" szerk. Zagyvai P. és mások, MTA EK 2013.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
6
Felkészülés zárthelyire: 
22
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
16
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs