BMETE80NE01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Radioaktív anyagok terjedése
A tárgy angol címe: 
Migration of Radioactive Materials
A tárgy rövid címe: 
RadioaktívAnyagokTerjedése
2
2
0
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Balla Márta Györgyike
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzés: 

A tantárgy előadásból és számítási gyakorlatként elvégzett önálló projektfeladatból áll. Az előadások célja, hogy a hallgatók megismerjék a radioaktív anyagok környezeti megjelenését és a környezeti közegekben történő migrációját, szétterülését meghatározó folyamatokat, melyek a közegekkel érintkező személyek sugárterhelését okozhatják. Az előadásban számos példán (modellszámításokon, kísérleti és tapasztalati eredményen) át mutatjuk be a migrációs folyamatok sajátosságait, összekapcsolva azokat a fizikai kémia és az anyagvizsgálatok ide vonatkozó törvényeivel. A gyakorlati órakeretet 3-4 alkalomra koncentráljuk, melyeket a félév második felében tartunk meg. Először egy összetett terjedésszámító program algoritmusát és használatát ismerik meg a hallgatók, majd önállóan oldanak meg 1 vagy 2, a szakirodalomból megismerhető terjedési problémát a program használatával. Az eredményeket prezentáción mutatják be.

Tudás kompetenciák:

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a radioaktív anyagok környezeti terjedésének sugárvédelmi következményeiről.
 • Ismeri a radioaktív anyagok környezeti terjedését meghatározó fizikai, kémiai és biológiai folyamatokat.
 • Tisztában van a migrációs folyamatok kapcsolatával a sugárvédelmi szabályozás egyes mennyiségeihez, így a mentességi és felszabadítási szintekhez.
 • Tájékozott a radioaktív anyagok környezeti terjedését jellemző mennyiségeket illetően.
 • Felismeri a környezeti monitorozás szerepét a jelentős kibocsátás veszélyével járó létesítmények biztonságos üzemeltetését illetően.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik az összetett terjedésszámító programok szerkezetéről és működéséről.
 • Tisztában van azzal hogy milyen esetekben előnyös dinamikus, illetve sztatikus modell alkalmazása a környezeti terjedés adott formájának leírására.
 • Megkülönbözteti a környezeti terjedés azon folyamatait, melyek leírására elegendő az inaktív komponensek fizikai és kémiai sajátosságainak megállapítása azoktól, amelyeknél feltétlenül szükséges a radioaktív sajátosságok ismerete.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a környezeti terjedés adott formájában résztvevő közeg (levegő, felszíni- illetve kötött víz) saját mozgásának és a radioaktív anyagok terjedésének összekapcsolódásáról.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a terjedésszámítás eredményeinek bizonytalanságát okozó tényezőkről, valamint az érzékenységvizsgálati módszerek alkalmazhatóságáról.
Képesség kompetenciák:
 • Kiválasztja a radioaktív anyagok környezeti terjedésének meghatározására alkalmas vizsgálatok célszerű módszereit.
 • Meghatározza a radioaktív anyagok környezeti terjedését befolyásoló gyakorlati szempontokat.
 • Kiszámítja a radioaktív anyagok környezeti terjedését jellemző adatokat a sugárterhelés minimálása érdekében.
 • Javaslatot tesz a megfelelő környzeti  terjedéssszámító algoritmus, illetve program kiválasztására.
 • Értelmezi a radioaktív anyagok környezeti terjedéséhez kapcsolódó biztonsági kritériumokat.
 • Azonosítja az egyes terjedési folyamatok közötti analógiákat és lényegi különbségeket.
 • Kiválasztja azokat az egyszerűen megvalósítható számítási eljárásokat, amelyekkel gyorsan ellenőrizhető egy összetett terjedési modellel kapott főbb eredmények realitása.
 • Értékeli a sztatikus és a dinamikuis modellek alkalmazásának előnyeit és hátrányait.
 • Értékeli a sztatikus és a dinamikuis modellek alkalmazásának előnyeit és hátrányait.
 • Különbséget tesz az egyes terjedésszámító programokkal végrehajtható érzékenység-vizsgálatok között.
 • Rangsorolja a felszabadítási szintek meghatározásában és újraértékelésében alkalmazható terjedésszámítási algoritmusokat és programokat.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel, a szakmai irodalom követésével bővíti a radiaoktív anyagok környezeti terjedésére vonatkozó tudását.
 • Nyitott a számítógépes modellek és az ezeket megvalósító programok használatára.
 • Törekszik a problémamegoldáshoz szükséges elméleti és gyakorlati eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.

Önállósság és felelősség kompetenciák:

 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • A számítási gyakorlatok során együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Felelősséget érez a biztonságos, környezetbarát technológiák alkalmazása, ezáltal a jelen és a jövő nemzedékei iránt.
 

 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két évközi írásbeli teljesítménymérés. Az ezekből, valamint a gyakorlati munkáról közösen készített beszámolóra kapott érdemjegyből (50 - 50 %-os súllyal véve figyelembe ezeket) megajánlott vizsgajegyet kapnak a hallgatók.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A részteljesítmény értékelés egy alkalommal javítható, illetve ismételhető (ide értve a késedelmes benyújtást is) a pótlási időszak végéig. Az el nem végzett laborgyakorlatok a pótlási időszakban kötelezően elvégzendők.
Konzultációs lehetőségek: 
Órák után vagy előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Környezetmérnöki Tudástár 14. kötet "Sugárvédelem" szerk. Somlai János Pannon Egyetem, Veszprém 2004. ISBN
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
25
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
2
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs