BMETE80NE11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművi kémia
A tárgy angol címe: 
Chemistry in Nuclear Power Plants
A tárgy rövid címe: 
AtomerőműviKémia
2
1
0
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szalóki Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzés:

A tantárgya célja, hogy megismertesse a hallgatókat az atomreaktorok kémiai módszereivel, azok jellemző speciális, jelenleg alkalmazásban lévő, vagy a jövőben alkalmazásba kerülő technológiai eszközrendszerével és eljárásaival. A tárgy részletesen bemutatja az atomerőművekben alkalmazott kémia módszereket, eszközöket  és ezek kulcselemeit, amelyek szükségesek a biztonságos és folyamatos üzemi állapot fentartásához. A tárgy keretében megismerkednek a nem közvetlenül a reaktorüzemhez tartozó olyan kémiai és radiokémiai módszerekkel is, amelyek a radioaktív kibocsátás ellenőrzéséhez, a környezeti monitorozás és a keletkező hulladékok osztályozásához és további kezeléséhez szükségesek. A hallgatók közvetlenül a gyakorlatban is megismerkednek az atomerőművi kémiai módszerekkel és azok alkalmazásával az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. telephelyén és a BME Nukleáris Technikai Intézete Oktatóreaktorában is rutinszerűen használt eljárásokkal.

Tudás kompetenciák:

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomerőművek korszerű kémiai módszereiről.
 • Pontos ismeretekkel rendelkezik az atomreaktorok működtetéséhez szükséges alapvető kémiai  folyamatokról és módszerekről.
 • Tisztában van az atomerőművek kémiai eljárásaival kapcsolatban használt fontosabb fogalmakkal és kategorizálásokkal.
 • Tájékozott a nukleáris energiatermelő létesítmények kémiai üzemét jellemző mennyiségeket illetően.
 • Felismeri az atomenergia kémiai-műszaki kihívásait és előírásait.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a nukleáris energiatermelés során felmerűlő kémiai jellegű műszaki kihívásokról és megoldásokról.
 • Tisztában van az üzemzavari esetekben alkalmazható legfontosabb kémiai jellegű műveletekkel és azok korszerű műszaki megoldásaival.
 • Ismeri az atomerőművi vegyészeti jellgű berendezéseit.
 • Tudomása van az atomerőművekben kialakított vegyészeti jellegű korlátokról és azok alkalmazási feltételeiről.
 • Ismeri az atomerőművi vegyészeti jellgű berendezéseit.
Képesség kompetenciák:
 • Kiválasztja az energetikai-gazdasági vizsgálatok során alkalmazandó követelményeket, a vizsgálat szintjét és célrendszereit.
 • Meghatározza az alapvető nukleáris-kémiai biztonsági elvárásokat.
 • Elemzi az energiatermelés során alkalmazandő rutin kémiai módszerek főbb lépéseit és termelést jellemző vegyészeti adatsorokat és feldolgozás során minőségileg új adatokat állít elő.
 • Javaslatot tesz a megfelelő atomerőművi kémiai technológia kiválasztására.
 • Különbséget tesz az atomerőművi vegyészeti technológiák között reaktorüzemi jellemzők alapján.
 • Különbséget tesz az atomerőművi vegyészeti technológiák között nukleáris-üzemi biztonsági jellemzőik alapján.
 • Értelmezi a nukleáris energetikai reaktorokhoz kapcsolódó vegyészeti és biztonsági értékelő és elemző kritériumokat.
 • Adott nukleáris létesítmény esetében meghatározza azok vegyészeti-nukleáris biztonsági jellemzőit.
 • Adott nukleáris létesítmény esetében meghatározza azok vegyészeti-nukleáris biztonsági jellemzőit.
 • Kiválasztja a nukleáris vegyészeti beruházások értékelésének alapvető eszközeit.
 • Adott nukleáris létesítmény esetében meghatározza azok vegyészeti-nukleáris biztonsági jellemzőit.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti az atomerőművek vegyészeti módszereivel kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az atomerőművek vegyészeti adatfeldolgozását végző információtechnológiai eszközök és eljárások használatára.
 • Törekszik a nukleáris-kémiai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer, módszerek és ezek rutinszerű használatának megismerésére.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
Önállóság és felelősség kompetenciák:
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Csoportosan végzett feladatmegoldás során, a csapat részeként, együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.
 
 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Hallgatói beszámolók az órák végén a választott témában történő előrehaladásról. Két részteljesítmény értékelés: önállóan elkészített előadás és esszé írása.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tantárgyhoz az adatlap kitöltése során még nem áll rendelkezésre könyv vagy jegyzet, annak legkorábbi megjelenési ideje 2020.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
29
Egyéb elfoglaltság: 
2
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szalóki Imre
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs