BMETE80NE12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktorszabályozás és műszerezés
A tárgy angol címe: 
Reactor Instrumentation and Control
A tárgy rövid címe: 
ReaktorszabályozásÉsMűszerezés
2
1
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szalóki Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az atomreaktorok, kiemelten az atomerőművek műszerezésével, a különleges körülmények miatt fellépő beépítési, modellezési és értékelési problémákkal. A tárgy támaszkodik a Paksi Atomerőmű MÜSZ-re, amelyben bemutatásra kerülnek a mérőeszközök és mérőrendszerek az egyszerű nyomásmérőtől, a komplex csatolt reaktorfizikai-termohidraulikai mérőrendszerekig. A Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség anyagait feldolgozva ismerkednek meg a hallgatók a korszerű I and C fogalmával és követelményeivel. Saját évközi feladataik biztosítják, hogy a legkorszerűbb módszerek is ismertetésre kerüljenek. A hallgatók a félév végére képesek lesznek a mérésekhez szükséges modellezések tervezésére, és az abból következő mérési bizonytalanságok komplex elemzésére bonyolult, összetett, atomerőművi rendszerek esetében is.

Tudás kompetenciák:

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomenergetika korszxerű műszaki megoldásait illetően.
 • Pontos ismeretekkel rendelkezik az atomerőművi berendezésekben alkalmazott mérési módszerekről.
 • Tisztában van az atomerőművekkel és fúzióval kapcsolatos összetett modellezéseen alapuló mérési eljárások elvével.
 • Tájékozott a nukleáris energiatermelő létesítmények üzemét jellemző mennyiségeket illetően.
 • Felismeri az atomreaktorok sajátos körülményeiből származó mérések műszaki kihívásait és előírásait.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik az atomreaktorokban használatos mérések fajtáival és megoldási problémáival.
 • Tisztában van az összeetett mérőrendszerek jelenleg alkalmazott fajátáival, és azok előnyeivel.
 • Ismeri az atomerőművi berendezések alapvető jellemzőit.
 • Tudomása van az új atomerőművi blokkok 3+ generációs megoldásaival.
 • Felismeri a nem hagyományos, nem műszerezéssel kapcsolatos I and C feladatok fontosságát.
Képesség kompetenciák:
 • Kiválasztja az atomerőművi paraméterek meghatározásához szükséges követelményeket, a vizsgálat szintjét és célrendszereit.
 • Meghatározza az alapvető nukleáris biztonsági elvárásokat.
 • Elemzi modellezésből és a csatolt rendszerekből szárrmazó mérési bizonytalanságokat, minőségileg új adatokat állít elő (például idősoros terhelési adatokból kumulatív tartam adatsorokat).
 • Javaslatot tesz a megfelelő atomerőművi technológia kiválasztására.
 • Különbséget tesz az atomerőművi technológiák között reaktortechnikai jellemzőik alapján.
 • Különbséget tesz az atomerőművi technológiák között nukleáris biztonsági jellemzőik alapján.
 • Értelmezi aI and C rendszerekhez kapcsolódó műszaki és biztonsági értékelő és elemző kritériumokat.
 • Adott létesítmény esetében meghatározza az műszaki, nukleáris biztonsági jellemzőit.
 • Adott létesítmény esetében meghatározza az műszaki, nukleáris biztonsági jellemzőit.
 • Elkülöníti az műszerezés külső, belső, externális és internális költségeit.
 • Kiválasztja az I and C megoldások értékelésének alapvető eszközeit.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti az atomenergetikával és fúzióval kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
 • Törekszik a nukleáris műszaki problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
Önállóság és felelősség kompetenciák:
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az előadások végén a hallgatók beszámolnak a választott témában történt előrehaladásról, egy önállóan elkészített előadás és esszé.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga.
Pótlási lehetőségek: 
A részteljesítmény értékelés egy alkalommal javítható, illetve ismételhető (ide értve a késedelmes benyújtást is) a pótlási időszak végéig.
Konzultációs lehetőségek: 
Órák után vagy előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tantárgyhoz az adatlap kitöltése során még nem áll rendelkezésre könyv vagy jegyzet, annak legkorábbi megjelenési ideje 2020.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
45
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
2
Vizsgafelkészülés: 
15
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pór Gábor
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs