BMETE80NE38

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktorfizikai számítások
A tárgy angol címe: 
Calculations in Reactor Physics
A tárgy rövid címe: 
ReaktorfizikaiSzámítások
3
1
0
v
Kredit: 
4
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80MF38
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szieberth Máté
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

A tantárgya célja, hogy megismertesse a hallgatókat az atomerőművek tervezésénél, biztonságuk elemzésénél és üzemeltetésüknél alkalmazott korszerű determinisztikus reaktorfizikai számítási módszerekkel. Ennek érdekében az előadássorozat áttekinti a neutrontranszport leírására alkalmazott numerikus modelleket és bizonyos analitikus megoldásokat, hogy a módszerek pontosságát, alkalmazásim körét bemutassa. A gyakorlaton egy általánosan használt reaktorfizikai kódrendszerrel ismerkednek meg a hallgatók, az értékelés részét képező házifeladatban pedig ennek használatán túl egy egyszerű numerikus modellt kell leprogramozniuk.

Tudás kompetenciák:

 • Ismeri a neutrontranszport leírásának elméleti modelljét és analitikus megoldásának lehetőségeit és korlátait.
 • Ismeri a reaktorfizikai számításokhoz szükséges nukleáris adatok hozzáférhetőségeit, formátumát, felhasználásukat.
 • Tisztában van a szögüggő fluxus leírására alkalmazott különböző közelítésekkel, azok korlátaival.
 • Átlátja a neutronlassulási folyamat modellezésének kihívásait, az alkalmazott energiacsoport-szerkezet hatását az eredményre.
 • Ismeri a térbeli diszkretizáció legfontosabb sémáti, azok előnyeit és hátrányait.
 • Tisztában van a reaktorfizikai számítások gépidőigényével, és annak az eredmény pontosságával való összefüggésével.
 • Átlátja a reaktorfizikai számítások teljes folyamatát a nukleáris adatok feldolgozásától a végeredményig.
 • Tájékozott a reaktorfizikai számításokra alkalmazott kódrendszerekkel kapcsolatban.
 • Ismeri az ipari gyakorlatban alkalmazott reaktorfizikai számítási módszereket.
 • Tájékozott a korszerű és új típusú atomreaktorokkal  kapcsolatos reaktorfizikai számítási kihívásokkal kapcsolatban.
Képesség kompetenciák:
 • Leírja egy reaktorfizika probléma matematikai modelljét.
 • Azonosítja egy rektorfizika problémához szükséges nukleáris adatokat és forrásukat.
 • Különbséget tesz a reaktorfizkai számításokban alkalmazható transzportközelítések közt.
 • Meghatározza egy reaktorfizikai probléma kívánt pontosságú megoldásához szükséges energiacsoport-szerkezetet.
 • Kiválasztja a problémának megfelelő térbeli diszkretizációs sémát.
 • Meghatározza egy probléma megoldásához szükséges numerikus modell felbontását és időigényét.
 • Azonosítja a reaktorfizikai számítás lépéseit, az azokhoz szükéges kódokat és adatokat.
 • Értékeli a rendelkezésre álló reaktorfizikai kódrendszereket az alkalmazott közelítések és felhasználási lehetőségeik szerint.
 • Értékeli a rendelkezésre álló reaktorfizikai kódrendszereket az alkalmazott közelítések és felhasználási lehetőségeik szerint.
 • Képes belátni a reaktorfizikai számítási módszerek pontosságának az ipari gyakorlatban betöltött szerepét.
 • Képes felmérni a reaktorfizikai számítási módszerekkel kapcsolatos  fejlsztések jelentőségét.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti az reaktorfizikai számításokkal kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az alkalmazott számítógépi programok pontos működésének megismerésére, azok módosítására vagy saját eszközök fejlesztésére.
 • Törekszik a reaktorfizikai számításokhoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
Önállóság és felelősség kompetenciák:
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.
Követelmények szorgalmi időszakban: 
A gyakorlatokon való aktív és eredményes részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szatmáry Zoltán: Bevezetés a reaktorfizikába, Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN 9630577348, 2000
Szatmáry Zoltán: Reaktorfizikai számítások, egyetemi jegyzet, Budapest, 2012
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
4
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
2
Vizsgafelkészülés: 
41
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szieberth Máté
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs