BMETE80NESG

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szakmai gyakorlat M
A tárgy angol címe: 
Technical Excercise M
A tárgy rövid címe: 
SzakmaiGyakorlatM
0
0
0
a
Kredit: 
0
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

Szervezett és ellenőrizhető keretet biztosítani a szakmai gyakorlatról történő beszámolásnak. A Szakmai gyakorlat M az energetikai MSc képzés kritérium követelménye. Az Atomenergetika specializáción kötelező elvégezni ezt a 4 hetes gyakorlatot egy nukleáris területen (is) tevékenykedő szervezetnél (cég, egyetemi intézet / tanszék, kutatóintézet, stb.). A BSc képzésen tejesített 6 hetes szakmai gyakorlat nem fogadható el az MSc képzésen gyakorlatként. Viszont egy megfelelő időtartamú, megfelelő szakmai tartamú (nukleáris témájú), nem nyáron elvégzett szakmai munka / gyakorlat is elfogadható a tárgy teljesítéseként. Erről egyedileg dönt a tárgyfelelős (megbízottja). A tárgy teljesítéséhez három adminisztratív kötelezettség teljesítése szükséges: jelentkezési lap (határidő a 4. oktatási hét vége), 10-20 oldalas beszámoló és a gyakorlat elvégzéséről a gyakorlati hely képviselője által kiállított igazolás elektronikus benyújtása (határidő a 12. oktatási hét vége).

Tudás kompetenciák:

 • Rendszerezi a gyakorlat során megszerzett tudást a nukleáris technika területén.
 • Tájékozott a gyakorlat során megismert, a nukleáris technika területéhez tartozó részleteket illetőleg.
 • Birtokában van a minimálisan elvárható szakmai tapasztalatnak a szakmai gyakorlat után.
 • Összegyűjti egy beszámolóba a gyakorlata során megismert legfontosabb új ismereteket.
 • Átlátja az összefüggéseket az előzetes tanulmányai és a szakmai gyakorlat során megszerzett új ismeretek között.
 • Értelmezi a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatokat.
 • Rendszerbe foglalja a meglévő és a gyakorlat során szerzett új tudását.
 • Érti a gyakorlat során megismert nukleáris terület gyakorlati aspektusait.
 • Az egyetemi tanulmányain túlmutató ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezik a nukleáris technika területén.
 • Ismeri a gyakorlat során megismert nukleáris terület fő szakmai kihívásait.
Képesség kompetenciák:
 • Alkalmazza a gyakorlat során a gyakorlati helyen a nukleáris területen megszerzett tudását.
 • Képes a későbbi munkája során, a gyakorlat alatt megszerzett ismeretek kamatoztatására.
 • Használja szakmai tapasztalatait a későbbi karrierje során.
 • Vázolja a szakmai gyakorlat alatt szerzett új ismereteket a meglévőek tükrében.
 • Együtt alkalmazza a korábban megszerzett és az új, a szakmai gyakorlat során megszerzett ismereteit.
 • Leírja a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatokat.
 • Használja a szakmai gyakorlat során szerzett új tudását a meglévőkkel együtt.
 • Képes megkülönböztetni a gyakorlat során megismert nukleáris terület elméleti és gyakorlati aspektusait.
 • Képes megkülönböztetni a gyakorlat során megismert nukleáris terület elméleti és gyakorlati aspektusait.
 • Alkalmazza a gyakorlat során a gyakorlati helyen szerzett tapasztalatait.
 • Megoldja a gyakorlat során megismert nukleáris terület fő szakmai kihívásait.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi a témavezetője, konzulense segítségével.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti a választott nukleáris területre vonatkozó tudását.
 • Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára és szükség esetén új készségek szerzésére.
 • Törekszik a nukleáris műszaki problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére, hibamentes és rutinszerű használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
Önállóság és felelősség kompetenciák:
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során a témavezetőjével és konzulensével, valamint szükség szerint hallgatótársaival.
 • A gyakorlat elvégzése során elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Folyamatosan együttműködik témavezetőjével, konzulensével, adott esetben hallgatótársaival a gyakorlata elvégzése során.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott és önálló döntést hoz valamint önálló munkát végez.
 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tantárgy teljesítéséhez tehát önálló vagy csoportos munkavégzésre, a témavezetővel (konzulenssel) történő rendszeres konzultációra és adminisztratív feladatok teljesítésére van szükség.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tantárgyhoz nem áll rendelkezésre speciális jegyzet.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
0
Ellenőrző adat: 
0
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs