BMETE80SR02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktorfizika 1
A tárgy angol címe: 
Reactor Physics 1
36
12
0
v
Kredit: 
10
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.02.05.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Reaktortechnika szakmérnöki szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Magfizikai alapok.
A stabil atommagok tulajdonságai: felépítés, méret, kötési energia, spin, mágneses momentum, statisztika, paritás. Magmodelle k: héjmodell, cseppmodell, kollektív magmodell.
A radioaktív bomlás általános törvényei. Alfa-bomlás, béta-bomlás, bomlási sorok, gammasugárzás.
Magreakciók. A hatáskeresztmetszet fogalma. Megmaradási törvények. A magreakciók általános tulajdonságai, 1/v törvény. Magrea kció mechanizmusok, közbenső mag, rezonanciák, direkt magreakciók.
Magsugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Nehéz töltött részecskék, béta-részecskék, és gamma-sugárzás kölcsönhatásai. Neutronfizika. A neutronok általános tulajdonságai, neutronforrások, neutronok kölcsönhatása az anyaggal.
Maghasadás. A hasadás energetikai feltétele. Hasadási termékek, hasadási neutronok. Magfúzió. Fúziós reakciótípusok. A fúziós energiatermelés megvalósításának lehetséges útjai.

Reaktorfizikai alapok.
Magfüggvények. Fluxus fogalma. Neutron lassulás rugalmas ütközések révén. Aszimptotikus lassuláselmélet. Greuling -Goertzel közelítés. Neutronspektrum. Csoportállandók. Moderáltság. Doppler-effektus. Sokszorozási tényező, reaktivitás, pontkinetikus egyenletrendszer. Reaktivitásmérés. Kritikussági kísérlet.

Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A megadott konzultációs időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Dr. Csom Gyula: Atomerőművek ütemtana I. kötet, (Műegyetemi Kiadó, 1997). I-II fejezet
A fizika alapjai (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003, szerk. Erostyák J. és Litz J) VI. fejezet VI. fejezet (Magfizika)e
Fizika III (Nemzeti Tankönyvkiadó 2006, szerk. Erostyák J, és Litz J.) VII. rész rész (Atommagfizika)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
48
Félévközi felkészülés órákra: 
120
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
132
Összesen: 
300
Ellenőrző adat: 
300
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sükösd Csaba
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: