BMETE80SR37

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktorfizika 2
A tárgy angol címe: 
Reactor Physics 2
A tárgy rövid címe: 
Reaktorfizika2
12
12
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80SR31
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Reaktorfizika 1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kis Dániel Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.04.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.08.24.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Reaktortechnika szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés kötelező tárgya 2020-tól
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
  • Alapfogalmak: neutronfluxus, neutronáram, parciális áramok
  • A transzportegyenlet differenciális és integrális alakja. keff mint sajátérték.  Kinetikus sajátérték.
  • A diffúzióegyenlet (folytonos energiaváltozóval, többcsoport alakban). Fick-törvény. peremfeltételek.
  • Az egycsoport diffúzióegyenlet megoldásai egyes esetekben.  Hasáb és henger alakú reaktorok neutronfluxus-eloszlása. A reaktorfizika alaptétele, Helmholtz-egyenlet. Sajátértékek egycsoportban.
  • A pontkinetikai egyenlet levezetése és megoldása forrásos és forrásmentes esetekben. Szabályozhatóság, prompt-kritikusság. 
  • Reaktivitástényezők. A reaktor megszaladása. Heterogén zóna és moderáltság. 
  • Abszorbensek, a reaktor szabályozása

Célkitűzések:

A féléves munka során a hallgatók mélyebb elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a reaktorfizika területén. 
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni felkészülés során elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.
 
A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák:
 
T: TUDÁS
1. Átfogó és részletes ismeretekkel rendelkezik az atomreaktorban lejátszódó láncreakció fizikai tulajdonságairól.
2. Átfogó és részletes ismeretekkel rendelkezik a reaktorfizikai folyamatok területén.
K: KÉPESSÉG
Képes a reaktortechnológiai szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
A: ATTITŰD
1. Elkötelezett a nukleáris biztonság iránt.
2. Elkötelezett a biztonsági kultúra iránt.
3. Elkötelezett a felelősségére bízott szervezet és létesítmény hatékony, a szabályoknak megfelelő irányítására.
Ö: ÖNÁLLÓSÁG ÉS FELELŐSSÉG
1. Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi szakmai kérdések végiggondolását és a releváns források, vonatkozó utasítások alapján történő kidolgozását.
2. Képes mások munkáját, akár kisebb, akár nagyobb csoportban, szervezetben a szakma szabályainak megfelelően vezetni.
3. Figyelemmel kíséri a szakterületével kapcsolatos jogszabályi és adminisztrációs változásokat. 
4. A szervezetben elfoglalt helyének megfelelően, a számára magasabb szintről érkező instrukcióknak megfelelően – ugyanakkor a maga és mások munkájára is kritikusan tekintve – irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a felelősségi körébe tartozó rendszerek működését.
5. Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló folyamatokért. 
6. Működési területén önállóan hoz szakmailag megalapozott döntéseket, melyeket felelősségteljesen képvisel.
7. Munkáját minden körülmények között a jogszabályokban és a munkahelyi szabályokban rögzített módon, a nukleáris biztonsági elveknek megfelelően, magas biztonsági kultúra mellett végzi, figyelemmel az emberek és a technikai rendszerek teljesítőképességére.
 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aláírás feltétele az előadások 70%-án való részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
24
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
50
Vizsgafelkészülés: 
52
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kis Dániel Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs