BMETE80SR57

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktorfizikai számítások
A tárgy angol címe: 
Reactor Physics Calculations
A tárgy rövid címe: 
ReaktorfizikaiSzámítások
12
0
12
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szieberth Máté
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.04.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.02.10.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Reaktortechnika szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés kötelező tárgya 2020-tól
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Kevéscsoport diffúzióelmélet végesdifferencia közelítésben,  1D geometriák, R-Z és R-Θ geometria, pálcakódok, peremfeltételek. Végesdifferencia-egyenletek pontossága, külső és belső iteráció.
Sokcsoportmódszerek, rezonancia-önárnyékolás és korrekciója, cellahomogenizáció, csoportállandók előállítása. Reaktorfizikai problémák számítási sémája, kódrendszerek.
PL egyenleket általánosan, sorfejtés gömbfüggvények szerint, PL egyenletek 1D-ban, transzverzális áram. 
SN közelítés, Gauss-kvadratúrák, szegmensek választása, kapcsolat a PL közelítéssel.   

Célkitűzések:

A tantárgya célja, hogy megismertesse a hallgatókat az atomerőművek tervezésénél, biztonságuk elemzésénél és üzemeltetésüknél alkalmazott korszerű determinisztikus reaktorfizikai számítási módszerekkel. Ennek érdekében az előadássorozat áttekinti a neutrontranszport leírására alkalmazott numerikus modelleket. A számítógépes laboratóriumi gyakorlaton egy általánosan használt reaktorfizikai kódrendszerrel ismerkednek meg a hallgatók, az értékelés részét képező házifeladatban pedig ennek használatán túl egy egyszerű numerikus modellt kell leprogramozniuk. 

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák:

T: TUDÁS

1. Ismeri a neutrontranszport leírásának elméleti modelljét.
2. Ismeri a reaktorfizikai számításokhoz szükséges nukleáris adatok hozzáférhetőségeit, formátumát, felhasználásukat.
3. Tisztában van a szögüggő fluxus leírására alkalmazott különböző közelítésekkel, azok korlátaival.
4. Átlátja a neutronlassulási folyamat modellezésének kihívásait, az alkalmazott energiacsoport-szerkezet hatását az eredményre.
5. Ismeri a térbeli diszkretizáció legfontosabb sémáti, azok előnyeit és hátrányait.
6. Tisztában van a reaktorfizikai számítások gépidőigényével, és annak az eredmény pontosságával való összefüggésével.
7. Átlátja a reaktorfizikai számítások teljes folyamatát a nukleáris adatok feldolgozásától a végeredményig.
8. Tájékozott a reaktorfizikai számításokra alkalmazott kódrendszerekkel kapcsolatban.
9. Ismeri az ipari gyakorlatban alkalmazott reaktorfizikai számítási módszereket.
K: KÉPESSÉG
1. Leírja egy reaktorfizika probléma matematikai modelljét.
2. Azonosítja egy reaktorfizika probléma megoldásához szük-séges nukleáris adatokat és forrásukat.
3. Különbséget tesz a reaktorfizkai számításokban alkalmazha-tó transzportközelítések közt.
4. Meghatározza egy reaktorfizikai probléma kívánt pontossá-gú megoldásához szükséges energiacsoport-szerkezetet.
5. Kiválasztja a problémának megfelelő térbeli diszkretizációs sémát.
6. Meghatározza egy probléma megoldásához szükséges nu-merikus modell felbontását és időigényét.
7. Azonosítja a reaktorfizikai számítás lépéseit, az azokhoz szükéges kódokat és adatokat.
8. Értékeli a rendelkezésre álló reaktorfizikai kódrendszereket az alkalmazott közelítések és felhasználási lehetőségeik sze-rint.
9. Képes belátni a reaktorfizikai számítási módszerek pontos-ságának az ipari gyakorlatban betöltött szerepét.
A: ATTITŰD
1. Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan el-lenőrzi.
2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti az reaktorfizikai számí-tásokkal kapcsolatos tudását.
3. Nyitott az alkalmazott számítógépi programok pontos mű-ködésének megismerésére.
4. Törekszik a reaktorfizikai számításokhoz szükséges eszköz-rendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
5. Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
Ö: ÖNÁLLÓSÁG ÉS FELELŐSSÉG
1. Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapo-zott döntést hoz.
2. Felméri a reaktorfizikai számítások jelentőségét a nukleáris biztonság területén és ennek a feleősségnek a tudatában vég-zi feladatait.
3. Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás prob-lémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.
 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aláírás feltétele az előadások 70%-án való részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szatmáry Zoltán: Bevezetés a reaktorfizikába, Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN 9630577348, 2000
Szatmáry Zoltán: Reaktorfizikai számítások, egyetemi jegyzet, Bu-dapest, 2012
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
24
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
48
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szieberth Máté
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs