BMETE80SR58

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a CFD módszerekbe
A tárgy angol címe: 
Introduction to CFD Methods
A tárgy rövid címe: 
BevezetésCFDmódszerekbe
12
0
12
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.04.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.02.10.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Reaktortechnika szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés kötelezően választható tárgya 2020-tól
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Computational Fluid Dynamics (CFD) alapjai.
Anyag-, impulzus- és energiamegmaradás egyenletei. Peremfeltéte-lek. Megmaradási egyenletek általános alakja.
Turbulens áramlások jellemzői, leírásuk.
Reynolds-átlagolt Navier-Stokes-egyenletek. k-epsilon turbulen-ciamodell.
Differenciasémák. Konvekció-diffúzió-egyenlet megoldása a véges térfogatok módszerével.
CFD elemzések hibái és bizonytalanságai. Best Practice Guideli-nes (BPG).
ANSYS CFX és ICEM kódok használatának alapjai.
Szubcsatornában kialakuló áramlás modellezése.
T-idomban történő közeg keveredés vizsgálata.

Célkitűzések:

A féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek a jelen tantárgy szakmai területén. 
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni felkészülés során elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák:

T: TUDÁS

1. Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomreaktorokban lejátszódó háromdimenziós termohidraulikai folyamatok leírásával kapcsolatban.
2. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a háromdimenziós termohidraulikai folyamatok számítógépes modellezéséről, azok bizonytalanságairól és a kapcsolódó irányelvekről.
K: KÉPESSÉG
1. Képes a nukleáris létesítmények legfontosabb terminológiáit, el-méleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. 
2. Képes önálló tanulás és ismeretszerzés megtervezésére, meg-szervezésére és elvégzésére.
3. Szakterületén képes kidolgozni mérnöki és menedzsment prob-lémák megoldásait, figyelembe véve az atomreaktorban lejátszódó folyamatok működési és nukleáris biztonságra gyakorolt hatását.
4. Képes a nukleáris létesítményhez kapcsolódó szakmai problé-mák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és megoldására.
5. Alkalmazza az atomerőművi rendszerek és technológiák számítá-si, méretezési és modellezési elveit és módszereit. 
6. Képes értelmezni és jellemezni az atomerőművi rendszerek szer-kezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalma-zott rendszer-elemek kialakítását és kapcsolatát.
A: ATTITŰD
1. Alkalmazza az energia-, egészség- és környezettudatos tervezési és üzemeltetési elveket és módszereket. 
2. Elkötelezett a nukleáris biztonság iránt.
3. Elkötelezett a biztonsági kultúra iránt. 
4. Törekszik arra, hogy önképzése az atomenergetikai szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. 
5. Feladatainak megoldását, vezetési döntéseit az irányító és irányí-tott munkatársak véleményének megismerésével végzi, illetve hoz-za meg. 
6. Munkája során a vonatkozó nukleáris biztonsági, egészségvé-delmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelmény-rendszereket betartja és betartatja.
7. Nyitottan áll a szakmai fejlődést szolgáló továbbképzésekhez.
Ö: ÖNÁLLÓSÁG ÉS FELELŐSSÉG
1. Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi szakmai kérdések végiggondolását és a releváns források, vonatkozó utasítások alapján történő kidolgozását.
2. Képes mások munkáját, akár kisebb, akár nagyobb csoportban, szervezetben a szakma szabályainak megfelelően vezetni.
3. Figyelemmel kíséri a szakterületével kapcsolatos jogszabályi és adminisztrációs változásokat. 
4. A szervezetben elfoglalt helyének megfelelően, a számára magasabb szintről érkező instrukcióknak megfelelően – ugyanakkor a maga és mások munkájára is kritikusan tekintve – irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a felelősségi körébe tartozó rendszerek működését.
5. Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló folyamatokért. 
6. Működési területén önállóan hoz szakmailag megalapozott döntéseket, melyeket felelősségteljesen képvisel.
7. Munkáját minden körülmények között a jogszabályokban és a munkahelyi szabályokban rögzített módon, a nukleáris biztonsági elveknek megfelelően, magas biztonsági kultúra mellett végzi, figyelemmel az emberek és a technikai rendszerek teljesítőképességére.
 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aláírás feltétele az előadások 70%-án való részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
24
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
24
Vizsgafelkészülés: 
48
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth Sándor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs