BMETE91MC26

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bayesiánus modellezés MC
A tárgy angol címe: 
Bayesian Modeling MC
A tárgy rövid címe: 
BayesiánusModellezésMC
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Molnár Zoltán Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.09.26.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.10.10.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Számítógépes és kognitív idegtudomány szak kötelezően választható tárgya, más képzéseken szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Komputációs és funkcionális paradigma, determinisztikus algoritmusok, állítás mint adattípus. Sztochasztikus jelenségek, a valószínűségelmélet bayesiánus megalapozása. Bevezetés a valószínűségi programozásba néhány valószínűségi programnyelv segítségével. Bayes- és Jeffrey-frissítés, prior és poszterior eloszlások. Likelihood függvény és konjugált priorok. Informatív és nem informatív priorok. Többváltozós valószínűségi eloszlások faktorizációja és a gráfmodell reprezentáció. Generatív modell. Gyakorlati példák grafikus modellekre és ezek beprogramozása. Markov-lánc Monte Carlo eljárás és inferálási algoritmusok. Hierarchikus modellek. Bayes-féle adatelemzés, agymodellezés és pszichometrikus elemzés. Bayes-faktor és kiszámítása. Modell összehasonlítás és validáció. BIC, AIC és Kullback–Leibler-divergencia.

Computational and functional paradigms, deterministic algorithms, propositions as data type. Stochastic phenomena, Bayesian foundations of probability theory. Introduction to probabilistic programming using several probabilistic programming languages. Bayes and Jeffrey updates, prior and posterior distributions. Likelihood function and conjugate priors. Informative and non-informative priors. Factorization of joint probability distributions and graphical representation. Generative models. Practical examples of graphical models and their implementation. Markov Chain Monte Carlo method and inference algorithms. Hierarchical models. Bayesian data analysis, Bayesian inner modeling, and Bayesian psychometric analysis. Bayes' factor and how to compute it. Model comparison and validation. BIC, AIC, and Kullback-Leibler divergence.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Órai részvétel, kötelező feladatbeadás vagy kiselőadás
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Lee, M.D., & Wagenmakers, E. (2014). Bayesian Cognitive Modeling: A Practical Course.
Kruschke, J.K. (2014). Doing Bayesian Data Analysis: A Tutorial with R, JAGS, and Stan.
https://probmods.org/
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
34
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Babarczy Anna
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Molnár Zoltán Gábor
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra és Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos