BMETEEFMsFTMSZ-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Topológiai módszerek a szilárdtest-fizikában
A tárgy angol címe: 
Topological Methods in Condensed-Matter Physics
A tárgy rövid címe: 
TopológiaiMódszerekSzilFiz
2
1
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Rózsa Levente
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.04.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.05.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
többváltozós analízis, lineáris algebra, kvantummechanika és szilárdtest-fizika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A topológiai módszerek kulcsfontosságúak változatos jelenségek megértéséhez a modern szilárdtest-kutatásban. Ez a kurzus bevezetést nyújt ezeknek a módszereknek a matematikai hátterébe, amelyek az algebrai topológia, a differenciáltopológia és a differenciálgeometria találkozásánál helyezkednek el, illetve ezek fizikai alkalmazásaiba. Az alábbi témaköröket foglalja magába:

 • Topologikus terek és sima sokaságok
 • Valós és komplex projektív terek
 • Homotópiaelmélet, fundamentális csoport
 • Leképezés foka, Hopf-tétel
 • Érintőmezők, Poincaré-Hopf-tétel
 • Vektornyalábok, Euler-szám, Chern-szám
 • Konnexió és görbület vektornyalábokon
 • Topologikus invariánsokkal leírt lokális térkonfigurációk (doménfalak, skyrmionok, hopfionok)
 • A sávszerkezet topológiája reciproktérben (egészszámú kvantumos Hall-effektus, Chern-szigetelők, topologikus szigetelők, Weyl-félfémek)
 • Berry-konnexió és Berry-görbület, kapcsolatuk a topologikus invariánsokhoz és megfigyelhető jelenségekhez
 • Topológia és kvantumstatisztika kapcsolata, törtstatisztika, Majorana-féle kötött állapotok, fonás

 

Topological concepts provide the key to understanding various phenomena in contemporary condensed-matter physics research. This course gives an introduction to the mathematical basics of these concepts located at the intersection of algebraic topology, differential topology and differential geometry, as well as to their physical applications. It will cover the following topics:

 • Topological spaces and smooth manifolds
 • Real and complex projective spaces
 • Homotopy theory, fundamental group
 • Degree of a mapping, Hopf theorem
 • Tangent vector fields, Poincaré-Hopf theorem
 • Vector bundles, Euler number, Chern number
 • Connection and curvature of vector bundles
 • Localized field configurations characterized by topological invariants (domain walls, skyrmions, hopfions)
 • Topology of the band structure in reciprocal space (integer quantum Hall effect, Chern insulators, topological insulators, Weyl semimetals)
 • Berry connection, Berry curvature and their connection to topological invariants and observable phenomena
 • Connection between topology and quantum statistics, fractional statistics, Majorana bound states, braiding
Követelmények szorgalmi időszakban: 
feladatmegoldás
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
a TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
órai jegyzet
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
48
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pintér Gergő
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Rózsa Levente
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László